עמוד 48

עמוד מח, בראשית פרשת מקץ פרק מא , מפסוק כא עד מה

ותבאנה אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה

ומראיהן רע כאשר בתחלה ואיקץ וארא בחלמי

והנה שבע שבלים עלת בקנה אחד מלאת וטבות

והנה שבע שבלים צנמות דקות שדפות קדים

צמחות אחריהם ותבלען השבלים הדקת את

שבע השבלים הטבות ואמר אל החרטמים ואין

מגיד לי ויאמר יוסף אל פרעה חלום פרעה אחד

הוא את אשר האלהים עשה הגיד לפרעה שבע

פרת הטבת שבע שנים הנה ושבע השבלים

הטבת שבע שנים הנה חלום אחד הוא ושבע

הפרות הרקות והרעת העלת אחריהן שבע שנים

הנה ושבע השבלים הרקות שדפות הקדים

יהיו שבע שני רעב הוא הדבר אשר דברתי

אל פרעה אשר האלהים עשה הראה את פרעה

הנה שבע שנים באות שבע גדול בכל ארץ

מצרים וקמו שבע שני רעב אחריהן ונשכח כל

השבע בארץ מצרים וכלה הרעב את הארץ ולא

יודע השבע בארץ מפני הרעב ההוא אחרי כן

כי כבד הוא מאד ועל השנות החלום אל פרעה

פעמים כי נכון הדבר מעם האלהים וממהר

האלהים לעשתו ועתה ירא פרעה איש נבון

וחכם וישיתהו על ארץ מצרים יעשה פרעה

ויפקד פקדים על הארץ וחמש את ארץ מצרים

בשבע שני השבע ויקבצו את כל אכל השנים

הטבות הבאת האלה ויצברו בר תחת יד פרעה

אכל בערים ושמרו והיה האכל לפקדון לארץ

לשבע שני הרעב אשר תהיין בארץ מצרים ולא

תכרת הארץ ברעב וייטב הדבר בעיני פרעה

ובעיני כל עבדיו ויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא

כזה איש אשר רוח אלהים בו ויאמר פרעה

אל יוסף אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת

אין נבון וחכם כמוך אתה תהיה על ביתי ועל

פיך ישק כל עמי רק הכסא אגדל ממך ויאמר

פרעה אל יוסף ראה נתתי אתך על כל ארץ

מצרים ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אתה

על יד יוסף וילבש אתו בגדי שש וישם רבד

הזהב על צוארו וירכב אתו במרכבת המשנה

אשר לו ויקראו לפניו אברך ונתון אתו על כל

ארץ מצרים ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה

ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל

ארץ מצרים ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח

ויתן לו את אסנת בת פוטי פרע כהן אן לאשה

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*