Category Archives: תיקון דברים

עמוד 200 במדבר-דברים

 עמוד ר, במדבר/דברים, פרשת מסעי פרק לה-לו/ דברים פרק א , מפסוק לה:לב עד א:ב ולא תקחו כפר לנוס אל עיר מקלטו לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה כי הדם הוא יחניף את......
......במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרת ודי זהב אחד עשר יום מחרב דרך הר שעיר עד קדש ברנע

עמוד 201

 עמוד רא, דברים, פרשת דברים פרק א , מפסוק א:ג עד א:כד ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש באחד לחדש דבר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה יהוה אתו אלהם אחרי הכתו את סיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון......
......הערים אשר נבא אליהן וייטב בעיני הדבר ואקח מכם שנים עשר אנשים איש אחד לשבט ויפנו ויעלו ההרה ויבאו עד נחל אשכל

עמוד 202

 עמוד רב, דברים, פרשת דברים פרק א-ב , מפסוק א:כד עד ב:ג וירגלו אתה ויקחו בידם מפרי הארץ ויורדו אלינו וישבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר יהוה אלהינו נתן לנו ולא אביתם לעלת ותמרו את פי יהוה אלהיכם ותרגנו באהליכם......
......כאשר דבר יהוה אלי ונסב את הר שעיר ימים רבים ויאמר יהוה אלי לאמר רב לכם סב את ההר הזה פנו לכם צפנה

עמוד 203

 עמוד רג, דברים, פרשת דברים פרק ב , מפסוק ב:ד עד ב:כה ואת העם צו לאמר אתם עברים בגבול אחיכם בני עשו הישבים בשעיר וייראו מכם ונשמרתם מאד אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל כי ירשה......
......רש והתגר בו מלחמה היום הזה אחל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמים אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך

עמוד 204

 עמוד רד, דברים, פרשת דברים פרק ב-ג , מפסוק ב:כו עד ג:יא ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום לאמר אעברה בארצך בדרך בדרך אלך לא אסור ימין ושמאול אכל בכסף תשברני ואכלתי ומים בכסף תתן לי ושתיתי......
......עוג בבשן כי רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים הנה ערשו ערש ברזל הלה הוא ברבת בני עמון תשע אמות ארכה

עמוד 205

 עמוד רה, דברים, פרשת דברים/ואתחנן פרק ג-ד , מפסוק ג:יא עד ד:ב וארבע אמות רחבה באמת איש ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההוא מערער אשר על נחל ארנן וחצי הר הגלעד ועריו נתתי לראובני ולגדי ויתר הגלעד וכל הבשן ממלכת עוג נתתי......
......אתכם לעשות למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר יהוה אלהי אבתיכם נתן לכם לא תספו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם

עמוד 206

 עמוד רו, דברים, פרשת ואתחנן פרק ד , מפסוק ד:ב עד ד:כא ולא תגרעו ממנו לשמר את מצות יהוה אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם עיניכם הראות את אשר עשה יהוה בבעל פעור כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור השמידו יהוה......
......יהוה ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה ויהוה התאנף בי על דבריכם וישבע לבלתי עברי את הירדן

עמוד 207

 עמוד רז, דברים, פרשת ואתחנן פרק ד , מפסוק ד:כא עד ד:מ ולבלתי בא אל הארץ הטובה אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה כי אנכי מת בארץ הזאת אינני עבר את הירדן ואתם עברים וירשתם את הארץ הטובה הזאת השמרו לכם......
......האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד ושמרת את חקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך

עמוד 208

 עמוד רח, דברים, פרשת ואתחנן פרק ד-ה , מפסוק ד:מ עד ה:יד ולמען תאריך ימים על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך כל הימים  אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש לנס שמה רוצח אשר ירצח את רעהו בבלי......
......אלהיך ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמרך

עמוד 209

 עמוד רט, דברים, פרשת ואתחנן פרק ה-ו , מפסוק ה:יד עד ו:ב וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויצאך יהוה אלהיך משם ביד חזקה ובזרע נטויה על כן צוך יהוה אלהיך לעשות......
......אשר צוה יהוה אלהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה למען תירא את יהוה אלהיך לשמר את כל חקתיו

עמוד 210

 עמוד רי, דברים, פרשת ואתחנן פרק ו-ז , מפסוק ו:ב עד ז:א ומצותיו אשר אנכי מצוך אתה ובנך ובן בנך כל ימי חייך ולמען יארכן ימיך ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשר תרבון מאד כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך ארץ......
......לנו כי נשמר לעשות את כל המצוה הזאת לפני יהוה אלהינו כאשר צונו כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה

עמוד 211

 עמוד ריא, דברים, פרשת ואתחנן/עקב פרק ז , מפסוק ז:א עד ז:כ ונשל גוים רבים מפניך החתי והגרגשי והאמרי והכנעני והפרזי והחוי והיבוסי שבעה גוים רבים ועצומים ממך ונתנם יהוה אלהיך לפניך והכיתם החרם תחרים אתם לא תכרת להם ברית ולא תחנם ולא......
......יהוה אלהיך כן יעשה יהוה אלהיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם וגם את הצרעה ישלח יהוה אלהיך בם עד אבד הנשארים

עמוד 212

 עמוד ריב, דברים, פרשת עקב פרק ז-ח , מפסוק ז:כ עד ח:טז והנסתרים מפניך לא תערץ מפניהם כי יהוה אלהיך בקרבך אל גדול ונורא ונשל יהוה אלהיך את הגוים האל מפניך מעט מעט לא תוכל כלתם מהר פן תרבה עליך חית......
......ועקרב וצמאון אשר אין מים המוציא לך מים מצור החלמיש המאכלך מן במדבר אשר לא ידעון אבתיך למען ענתך ולמען נסתך להיטבך באחריתך

עמוד 213

 עמוד ריג, דברים, פרשת עקב פרק ח-ט , מפסוק ח:יז עד ט:יד ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה וזכרת את יהוה אלהיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבתיך כיום......
......מסכה ויאמר יהוה אלי לאמר ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הוא הרף ממני ואשמידם ואמחה את שמם מתחת השמים

עמוד 214

 עמוד ריד, דברים, פרשת עקב פרק ט-י , מפסוק ט:יד עד י:ה ואעשה אותך לגוי עצום ורב ממנו ואפן וארד מן ההר וההר בער באש ושני לוחת הברית על שתי ידי וארא והנה חטאתם ליהוה אלהיכם עשיתם לכם עגל מסכה סרתם......
......אשר דבר יהוה אליכם בהר מתוך האש ביום הקהל ויתנם יהוה אלי ואפן וארד מן ההר ואשם את הלחת בארון אשר עשיתי

עמוד 215

 עמוד רטו, דברים, פרשת עקב פרק י-יא , מפסוק י:ה עד יא:ו ויהיו שם כאשר צוני יהוה ובני ישראל נסעו מבארת בני יעקן מוסרה שם מת אהרן ויקבר שם ויכהן אלעזר בנו תחתיו משם נסעו הגדגדה ומן הגדגדה יטבתה ארץ נחלי......
......סוף על פניהם ברדפם אחריכם ויאבדם יהוה עד היום הזה ואשר עשה לכם במדבר עד באכם עד המקום הזה ואשר עשה לדתן

עמוד 216

 עמוד רטז, דברים, פרשת עקב פרק יא , מפסוק יא:ו עד יא:כה ולאבירם בני אליאב בן ראובן אשר פצתה הארץ את פיה ותבלעם ואת בתיהם ואת אהליהם ואת כל היקום אשר ברגליהם בקרב כל ישראל כי עיניכם הראת את כל......
......כף רגלכם בו לכם יהיה מן המדבר והלבנון מן הנהר נהר פרת ועד הים האחרון יהיה גבלכם לא יתיצב איש בפניכם פחדכם

עמוד 217

 עמוד ריז, דברים, פרשת עקב/ראה פרק יא-יב , מפסוק יא:כה עד יב:יב ומוראכם יתן יהוה אלהיכם על פני כל הארץ אשר תדרכו בה כאשר דבר לכם ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה את הברכה אשר תשמעו אל מצות יהוה אלהיכם......
......תביאו את כל אשר אנכי מצוה אתכם עולתיכם וזבחיכם מעשרתיכם ותרמת ידכם וכל מבחר נדריכם אשר תדרו ליהוה ושמחתם לפני יהוה אלהיכם אתם

עמוד 218

 עמוד ריח, דברים, פרשת ראה פרק יב , מפסוק יב:יב עד יב:לא ובניכם ובנתיכם ועבדיכם ואמהתיכם והלוי אשר בשעריכם כי אין לו חלק ונחלה אתכם השמר לך פן תעלה עלתיך בכל מקום אשר תראה כי אם במקום אשר יבחר יהוה......
......אלהיהם ואעשה כן גם אני לא תעשה כן ליהוה אלהיך כי כל תועבת יהוה אשר שנא עשו לאלהיהם כי גם את בניהם

עמוד 219

 עמוד ריט, דברים, פרשת ראה פרק יב-יג , מפסוק יב:לא עד יג:חי ואת בנתיהם ישרפו באש לאלהיהם את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אתו תשמרו לעשות לא תסף עליו ולא תגרע ממנו  כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום......
......ליהוה אלהיך והיתה תל עולם לא תבנה עוד ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ישוב יהוה מחרון אפו ונתן לך רחמים

עמוד 220

 עמוד רכ, דברים, פרשת ראה פרק יג-יד , מפסוק יג:חי עד יד:כו ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבתיך כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום לעשות הישר בעיני יהוה אלהיך בנים אתם ליהוה אלהיכם לא תתגדדו......
......יברכך יהוה אלהיך ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר

עמוד 221

 עמוד רכא, דברים, פרשת ראה פרק יד-טו , מפסוק יד:כו עד טו:יז ובצאן וביין ובשכר ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם לפני יהוה אלהיך ושמחת אתה וביתך והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו כי אין לו חלק ונחלה עמך מקצה שלש שנים תוציא......
......היום והיה כי יאמר אליך לא אצא מעמך כי אהבך ואת ביתך כי טוב לו עמך ולקחת את המרצע ונתתה באזנו ובדלת

עמוד 222

 עמוד רכב, דברים, פרשת ראה פרק טו-טז , מפסוק טו:יז עד טז:טו והיה לך עבד עולם ואף לאמתך תעשה כן לא יקשה בעינך בשלחך אתו חפשי מעמך כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים וברכך יהוה אלהיך בכל אשר תעשה  כל הבכור אשר......
......ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך שבעת ימים תחג ליהוה אלהיך במקום אשר יבחר יהוה כי יברכך יהוה אלהיך בכל תבואתך

עמוד 223

 עמוד רכג, דברים, פרשת ראה/שופטים פרק טז-יז , מפסוק טז:טו עד יז:יב ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות ולא יראה את......
......ימין ושמאל והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמע אל הכהן העמד לשרת שם את יהוה אלהיך או אל השפט ומת האיש ההוא

עמוד 224

 עמוד רכד, דברים, פרשת שופטים פרק יז-חי , מפסוק יז:יב עד חי:יד ובערת הרע מישראל וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד כי תבא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך וירשתה וישבתה בה ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבתי שום......
......אלה ובגלל התועבת האלה יהוה אלהיך מוריש אותם מפניך תמים תהיה עם יהוה אלהיך כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעננים

עמוד 225

 עמוד רכה, דברים, פרשת שופטים פרק חי-יט , מפסוק חי:יד עד יט:יא ואל קסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לך יהוה אלהיך נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך יהוה אלהיך אליו תשמעון ככל אשר שאלת מעם יהוה אלהיך בחרב ביום הקהל לאמר......
......נחלה והיה עליך דמים  וכי יהיה איש שנא לרעהו וארב לו וקם עליו והכהו נפש ומת ונס אל אחת הערים האל

עמוד 226

 עמוד רכו, דברים, פרשת שופטים פרק יט-כ , מפסוק יט:יב עד כ:יד ושלחו זקני עירו ולקחו אתו משם ונתנו אתו ביד גאל הדם ומת לא תחוס עינך עליו ובערת דם הנקי מישראל וטוב לך לא תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשנים בנחלתך אשר......
......ונתנה יהוה אלהיך בידך והכית את כל זכורה לפי חרב רק הנשים והטף והבהמה וכל אשר יהיה בעיר כל שללה תבז לך

עמוד 227

 עמוד רכז, דברים, פרשת שופטים/תצט פרק כ-כא , מפסוק כ:יד עד כא:טו ואכלת את שלל איביך אשר נתן יהוה אלהיך לך כן תעשה לכל הערים הרחקת ממך מאד אשר לא מערי הגוים האלה הנה רק מערי העמים האלה אשר יהוה אלהיך נתן......
......לא חפצת בה ושלחתה לנפשה ומכר לא תמכרנה בכסף לא תתעמר בה תחת אשר עניתה כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה

עמוד 228

 עמוד רכח, דברים, פרשת תצא פרק כא-כב , מפסוק כא:טו עד כב:יד וילדו לו בנים האהובה והשנואה והיה הבן הבכר לשניאה והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו לא יוכל לבכר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכר......
......תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו גדלים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה כי יקח איש אשה ובא אליה ושנאה ושם לה עלילת דברים

עמוד 229

 עמוד רכט, דברים, פרשת תצא פרק כב-כג , מפסוק כב:יד עד כג:ה והוצא עליה שם רע ואמר את האשה הזאת לקחתי ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים ולקח אבי הנער ואמה והוציאו את בתולי הנער אל זקני העיר השערה ואמר אבי......
......יהוה גם דור עשירי לא יבא להם בקהל יהוה עד עולם על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים

עמוד 230

 עמוד רל, דברים, פרשת תצא פרק כג-כד , מפסוק כג:ה עד כד:ג ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים לקללך ולא אבה יהוה אלהיך לשמע אל בלעם ויהפך יהוה אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך יהוה אלהיך......
......כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר ושנאה האיש האחרון

עמוד 231

 עמוד רלא, דברים, פרשת תצא פרק כד-כה , מפסוק כד:ג עד כה:א וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו או כי ימות האיש האחרון אשר לקחה לו לאשה לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי......
......אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים על כן אנכי מצוך לעשות את הדבר הזה כי יהיה ריב בין אנשים

עמוד 232

 עמוד רלב, דברים, פרשת תצא/תבא פרק כה-כו , מפסוק כה:א עד כו:ג ונגשו אל המשפט ושפטום והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע והיה אם בן הכות הרשע והפילו השפט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר ארבעים יכנו לא יסיף פן יסיף להכתו......
......אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום ליהוה אלהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע יהוה לאבתינו לתת לנו

עמוד 233

 עמוד רלג, דברים, פרשת תבא פרק כו-כז , מפסוק כו:ד עד כז:ג ולקח הכהן הטנא מידך והניחו לפני מזבח יהוה אלהיך וענית ואמרת לפני יהוה אלהיך ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב......
......בשיד וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעברך למען אשר תבא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך ארץ זבת חלב

עמוד 234

 עמוד רלד, דברים, פרשת תבא פרק כז-כח , מפסוק כז:ג עד כח:ג ודבש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך והיה בעברכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם היום בהר עיבל ושדת אותם בשיד ובנית שם מזבח ליהוה......
......ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל גויי הארץ ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגך כי תשמע בקול יהוה אלהיך ברוך אתה בעיר

עמוד 235

 עמוד רלה, דברים, פרשת תבא פרק כח , מפסוק כח:ג עד כח:כו וברוך אתה בשדה ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך ברוך טנאך ומשארתך ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך יתן יהוה את איביך הקמים עליך......
......לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ והיתה נבלתך למאכל לכל עוף השמים ולבהמת הארץ

עמוד 236

 עמוד רלו, דברים, פרשת תבא פרק כח , מפסוק כח:כו עד כח:נב ואין מחריד יככה יהוה בשחין מצרים ובעפלים ובגרב ובחרס אשר לא תוכל להרפא יככה יהוה בשגעון ובעורון ובתמהון לבב והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש העור באפלה ולא תצליח את......
......אשר לא ישאיר לך דגן תירוש ויצהר שגר אלפיך ועשתרת צאנך עד האבידו אתך והצר לך בכל שעריך עד רדת חמתיך הגבהת

עמוד 238

 עמוד רלח, דברים, פרשת תבא/נצבים פרק כט , מפסוק כט:א עד כט:כא ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אלהם אתם ראיתם את כל אשר עשה יהוה לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו המסות הגדלת אשר ראו עיניך האתת והמפתים......
......לרעה מכל שבטי ישראל ככל אלות הברית הכתובה בספר התורה הזה ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם והנכרי אשר יבא מארץ רחוקה

עמוד 239

 עמוד רלט, דברים, פרשת נצבים פרק כט-ל , מפסוק כט:כא עד ל:יג וראו את מכות הארץ ההוא ואת תחלאיה אשר חלה יהוה בה גפרית ומלח שרפה כל ארצה לא תזרע ולא תצמח ולא יעלה בה כל עשב כמהפכת סדם ועמרה אדמה......
......מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה ולא מעבר לים הוא לאמר מי יעבר לנו אל עבר הים ויקחה לנו

עמוד 240

 עמוד רמ, דברים, פרשת נצבים/וילך פרק ל-לא , מפסוק ל:יג עד לא:יב וישמענו אתה ונעשנה כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשתו ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע אשר אנכי מצוך היום לאהבה את יהוה אלהיך......
......כל ישראל לראות את פני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם הקהל את העם האנשים

עמוד 241

 עמוד רמא, דברים, פרשת וילך פרק לא , מפסוק לא:יב עד לא:כח והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את יהוה אלהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה את יהוה......
......עמכם היום ממרים היתם עם יהוה ואף כי אחרי מותי הקהילו אלי את כל זקני שבטיכם ושטריכם ואדברה באזניהם את הדברים האלה

עמוד 242

 עמוד רמב, דברים, פרשת וילך/האזינו פרק לא-לב , מפסוק לא:כח עד לב:כב ואעידה בם את השמים ואת הארץ כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחתון וסרתם מן הדרך אשר צויתי אתכם וקראת אתכם הרעה באחרית הימים כי תעשו את הרע בעיני יהוה......
......באו צור ילדך תשי וירא יהוה וינאץ ויאמר אסתירה פני מהם כי דור תהפכת המה הם קנאוני בלא אל ואני אקניאם בלא עם כי אש קדחה באפי

עמוד 243

 עמוד רמג, דברים, פרשת האזינו פרק לב , מפסוק לב:כב עד לב:מז ותיקד עד שאול תחתית ותאכל ארץ ויבלה ותלהט מוסדי הרים אספה עלימו רעות חצי אכלה בם מזי רעב ולחמי רשף וקטב מרירי ושן בהמת אשלח בם עם חמת זחלי......
......הוא אני אמית ואחיה ואין מידי מציל ואמרתי חי אנכי לעלם ותאחז במשפט ידי ולמשנאי אשלם וחרבי תאכל בשר מראש פרעות אויב כי דם עבדיו יקום וכפר אדמתו עמו

עמוד 244

 עמוד רמד, דברים, פרשת האזינו/ברכה פרק לב-לג , מפסוק לב:מז עד לג:יז ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה  וידבר יהוה אל משה בעצם היום הזה לאמר עלה אל הר העברים הזה הר נבו אשר בארץ......
......תבואתה לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח יחדו אפסי ארץ והם רבבות אפרים

עמוד 245

 עמוד רמה דברים, פרשת ברכה פרק לג-לד , מפסוק לג:יז עד לד:יב והם אלפי מנשה ולזבולן אמר שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך עמים הר יקראו שם יזבחו זבחי צדק כי שפע ימים יינקו ושפני טמוני חול ולגד אמר ברוך מרחיב גד כלביא שכן......
......אשר שלחו יהוה לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל