הוספת תגין דשימושא רבא

רציתי לסדר הוספת התגין דשימושא רבא. כי הבלבול פה רבה היא. העלתי טבלה שמסכם שיטת הראשונים ודעת המקובלים, וכמה תמונות מהמקורות, ואקוה בעזרת השי’ת לסדר אותן על נקלה, כדי שנוכל לראות מה להוסיף ואיפה להוסיפה במעט התבוננות.

הוספת תגין לתפילין משימושא רבא רמב”ם ואריז”ל. אמנם דעת הרש’ש ז’ל שלא להוסיף תגין כלל.
 הוספת תגין לתפילין תיקון תפילין
ברוך שאמר
ר’י החסיד טור שמוש’ר טור בשם הרמב’ם מצ’ת שימורים משנת חסידים סך הכל
פרשת קדש
יד ד 3 4 4
חמץ ח 4 4 4 5 5 5
ץ 5 5 5 5 5 5
והיבוסי ו 3 3 3 3 3 3
ס 3 3 3 3 3 3
אשר ש 6 וי”א 5 5 5 7 7 7
לי ל 4 4
י 3 3 3 3 3

למען

ל 4 4 4 4 4 4
מ 4 4 4 4 4 4
ע 4 4 4 4 4 4
תהיה ה 3 3
תורת ת 3 בשתיהם. וב’ש בשם הרוקח 4, ורק על ‘ת’ בתרא, וכתב דנוהגין 3 בשתיהם 3 3 3 3 3
הוצאך ה 4 קדמונים 4
א 4 קדמונים 4
למועדה ה 4 4
מימים ם 3 3 3 3 3
ימימה ה 3 4  \ וארי 3 4 4
פרשת והיה כי יבאך
תיקון תפילין
ברוך שאמר
ר’י החסיד טור מש’ר טור בשם הרמב’ם מצ’ת שימורים משנת חסידים  סה’כ
יבאך ב 3 3 3 3 3 3
א 5 קדמונים 5
ך 3 3 3
ונתנה ת 2  ובה’א 3 2 3
ה 4 4 4 \ וארי 3 3 4
פטר רחם פ 3 3 3 \ וארי 2 2 3
ט 3 3
ר 3 3 3 3
פטר שגר פ 3 3 2 2 3
ט 5 5 5
ר 3 3 3
הזכרים ה 3 3 3 3 3
ז 3 3 3 3 3
כ ב’ש מר’י החסיד ה,ז,כ 3 3 3
ם 3 3 3 3
פטר חמר ט 5 5 5
ישאלך א 4 4 4 4 4 4
ך 4 4 4 4 4 4
יד ד 3 3 3 3
הקשה ה 4 4 4 \ וארי 3 3 4
ק 3 3 3 3 3 3
לשלחנו ח 4 3 3 4 \ ארי 3 3 4
ויהרג ה 4 4 4 \ ארי 3 3 4
פטר רחם פ 2 2 2
ט 5 5 5
רחם ם 3 3
הזכרים ה 3 3 3
ם 3 3 3
והיה ה 3 3 3
ידכה ד 3 3
כ 3 3 3 3 3 3
ה 4 3 3 4 ארי 3 \ ובעה’ט וקדמונים 5 3 5
ולטוטפת ט 5 5 5 5 5 5
פ 4 2 2 4
ת 1 2 2 2
פרשת שמע
תיקון תפילין
ברוך שאמר
ר’י החסיד טור שמוש’ר טור בשם הרמב’ם מצ’ת שימורים משנת חסידים  סה’כ
שמע ש 3 . ובב’ש י’א 5 וי’א ש,ע דשמע 4 3 3 7 7 7
ע 5 3 3 5 5 5
אחד ד 2 2 2 2
נפשך נ 3 3 3 3
ובקומך ק 3 3 3 3 3
מ קדמונים 2 3 3
וקשרתם ק 3 3 3 3 3
ש 7 7 7
לטטפת ט 4 3 3 4 5 5 5
פ 4 4 4 \ וארי 2 2 4
ת 1 1
מזזות ז 3 ורק על ז ראשון 3 3 3
פרשת והיה אם שמע
תיקון תפילין
ברוך שאמר
ר’י החסיד טור מש’ר טור בשם הרמב’ם מצ’ת שימורים משנת חסידים  סה’כ
בעתו ע 5 5 5
ומלקוש ק 3 3
ואספת ס 3 1 \ וארי 2 2 3
פ 3 3 3 3 3
ת 1 1 1
דגנך ד 3 . לכאורה הוא ט’ס וצ’ל ‘ג’ דדגנך 3
ג 3 3 3 3 3
ך 3 3 3
ותירשך ך 3 3 3
ויצהרך ך 3 3 3
פן יפתה פ 2 2 2 2
ת 2 2 2
הטבה ט 5 5 5
וקשרתם ק 3 3
ש 7 7 7
לטוטפת ט 4 3 4 5 5 5
פ 4 4 2 2 4
ת 1 1
בשבתך ש 7 7 7
ובקומך ק 3 \ וארי 2 2 3
מ 2 2 2
השמים ש 7 7 7
הארץ ץ 3 3 3 6 6 6

מצת שמורים – ישראל בן שלמה חריף

משנת חסידים – ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*