tefillin

 .Here is the text of Parshiyos of the Tefillin

Note that with the font being used (which works on modern browsers) – every letter is exactly the same size ( במספר יודין ( א = 2 י = 1 ש = 3 .

A background of different colors representing each single type character width as a yud. At the end of each line the מספר יודין is calculated

Also all the parshiyos are draggable and resizable so resize to 4 or 7 lines and drag it around the page.

click edit to enable editing and double click or click done to set it, and continue dragging.

When editing, hitting the return (or enter) ↵ key will create a new line, the yudin counter on the side will update & display the yudin in each line, you can merge the two lines back to one by clicking the counter on the side of that line. When merging the line up, be sure to check if there is a space before what has merged! (& btw the spaces before & after the line are not counted)

The parshiyos ari are all set to their specific lines and can be found here; תפילין של ראש ארי   תפילין של יד ארי

Here the text is first all on one line, so edit and create the lines necessary, or scroll down for a set tikkun

וידבר יהוה אל משה לאמר קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים כי בחזק יד הוציא יהוה אתכם מזה ולא יאכל חמץ היום אתם יצאים בחדש האביב והיה כי יביאך יהוה אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי והחוי והיבוסי אשר נשבע לאבתיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבדה הזאת בחדש הזה שבעת ימים תאכל מצת וביום השביעי חג ליהוה מצות יאכל את שבעת הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאר בכל גבלך והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה יהוה לי בצאתי ממצרים והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת יהוה בפיך כי ביד חזקה הוצאך יהוה ממצרים ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים ימימה

והיה כי יבאך יהוה אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבתיך ונתנה לך והעברת כל פטר רחם ליהוה וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים ליהוה וכל פטר חמר תפדה בשה ואם לא תפדה וערפתו וכל בכור אדם בבניך תפדה והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת ואמרת אליו בחזק יד הוציאנו יהוה ממצרים מבית עבדים ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו ויהרג יהוה כל בכור בארץ מצרים מבכר אדם ועד בכור בהמה על כן אני זבח ליהוה כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני אפדה והיה לאות על ידכה ולטוטפת בין עיניך כי בחזק יד הוציאנו יהוה ממצרים

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך

והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את יהוה אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם וחרה אף יהוה בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם כימי השמים על הארץ

Simple layout & tikkun for shel Rosh

וידבר יﬣוﬣ אל משה לאמר קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים כי בחזק יד הוציא יﬣוﬣ

אתכם מזה ולא יאכל חמץ היום אתם יצאים בחדש האביב והיה כי יביאך יﬣוﬣ אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי והחוי והיבוסי אשר נשבע לאבתיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבדה

הזאת בחדש הזה שבעת ימים תאכל מצת וביום השביעי חג ליﬣוﬣ מצות יאכל את שבעת הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאר בכל גבלך והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה יﬣוﬣ

לי בצאתי ממצרים והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת יﬣוﬣ בפיך כי ביד חזקה הוצאך יﬣוﬣ ממצרים ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים ימימה,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

והיה כי יבאך יﬣוﬣ אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבתיך ונתנה לך והעברת כל פטר רחם ליﬣוﬣ וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים ליﬣוﬣ

וכל פטר חמר תפדה בשה ואם לא תפדה וערפתו וכל בכור אדם בבניך תפדה והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת ואמרת אליו בחזק יד הוציאנו

יﬣוﬣ ממצרים מבית עבדים ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו ויהרג יﬣוﬣ כל בכור בארץ מצרים מבכר אדם ועד בכור בהמה על כן אני זבח ליﬣוﬣ כל פטר

רחם הזכרים וכל בכור בני אפדה והיה לאות על ידכה ולטוטפת בין עיניך כי בחזק יד הוציאנו יﬣוﬣ ממצרים,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

שמﬠ ישראל יﬣוה ﭏהינו יﬣוה אחﬢ ואהבת את יﬣוה ﭏהיך בכל לבבך ובכל

נפשך ובכל מאדך והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ושננתם

לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם

לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך,,,,,,,

,,,,,,והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את יﬣוה ﭏהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך

ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם וחרה אף יﬣוה בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את

יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יﬣוה נתן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם ולמדתם אתם את בניכם לדבר

בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יﬣוה לאבתיכם לתת להם כימי השמים על הארץ

Simple layout & tikkun for shel Yad

וידבר יﬣוﬣ אל משה לאמר קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא ויאמר משה אל העם

זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים כי בחזק יד הוציא יﬣוﬣ אתכם מזה ולא יאכל חמץ היום אתם

יצאים בחדש האביב והיה כי יביאך יﬣוﬣ אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי והחוי והיבוסי אשר נשבע לאבתיך לתת

לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבדה הזאת בחדש הזה שבעת ימים תאכל מצת וביום השביעי חג ליﬣוﬣ

מצות יאכל את שבעת הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאר בכל גבלך והגדת לבנך ביום ההוא לאמר

בעבור זה עשה יﬣוﬣ לי בצאתי ממצרים והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת יﬣוﬣ בפיך

כי ביד חזקה הוצאך יﬣוﬣ ממצרים ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים ימימה,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

והיה כי יבאך יﬣוﬣ אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבתיך ונתנה לך והעברת כל

פטר רחם ליﬣוﬣ וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים ליﬣוﬣ וכל פטר חמר

תפדה בשה ואם לא תפדה וערפתו וכל בכור אדם בבניך תפדה והיה כי ישאלך בנך

מחר לאמר מה זאת ואמרת אליו בחזק יד הוציאנו יﬣוﬣ ממצרים מבית עבדים ויהי כי

הקשה פרעה לשלחנו ויהרג יﬣוﬣ כל בכור בארץ מצרים מבכר אדם ועד בכור בהמה

על כן אני זבח ליﬣוﬣ כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני אפדה והיה לאות על ידכה

ולטוטפת בין עיניך כי בחזק יד הוציאנו יﬣוﬣ ממצרים,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

שמﬠ ישראל יﬣוה ﭏהינו יﬣוה אחﬢ ואהבת

את יﬣוה ﭏהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל

מאדך והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך

היום על לבבך ושננתם לבניך ודברת בם

בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך

וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך

וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך,,,,,,,

,,,,,,,והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את יﬣוה ﭏהיכם ולעבדו בכל לבבכם

ובכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך ונתתי עשב בשדך לבהמתך

ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם וחרה אף יﬣוה

בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יﬣוה

נתן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם

ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך

ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יﬣוה לאבתיכם לתת להם כימי השמים על הארץ

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*