Megillah 11

Megilat Esther, תיקון סופרים – אסתר 11 שורות

View gallery of this Megillah

Omud 1 עמוד

ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש המלך

מהדו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה

בימים ההם כשבת המלך אחשורוש על כסא

מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת שלוש

למלכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס

ומדי הפרתמים ושרי המדינות לפניו בהראתו

את עשר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו

ימים רבים שמונים ומאת יום ובמלואת הימים

האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן

הבירה למגדול ועד קטן משתה שבעת ימים

בחצר גנת ביתן המלך חור כרפס ותכלת אחוז

Omud 2 עמוד

בחבלי בוץ וארגמן על גלילי כסף ועמודי שש

מטות זהב וכסף על רצפת בהט ושש ודר וסחרת

והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין

מלכות רב כיד המלך והשתיה כדת אין אנס

כי כן יסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון

איש ואיש ===. ===. ===. גם ושתי המלכה

עשתה משתה נשים בית המלכות אשר למלך

אחשורוש ביום השביעי כטוב לב המלך ביין

אמר למהומן בזתא חרבונא בגתא ואבגתא זתר

וכרכס שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך

אחשורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך

Omud 3 עמוד

בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יפיה

כי טובת מראה היא ותמאן המלכה ושתי לבוא

בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצף המלך

מאד וחמתו בערה בו ===. ===. ===. ויאמר

המלך לחכמים ידעי העתים כי כן דבר המלך

לפני כל ידעי דת ודין והקרב אליו כרשנא שתר

אדמתא תרשיש מרס מרסנא ממוכן שבעת

שרי פרס ומדי ראי פני המלך הישבים ראשנה

במלכות כדת מה לעשות במלכה ושתי על

אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשורוש

ביד הסריסים ===. ===. ===. ויאמר מומכן

Omud 4 עמוד

לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו עותה

ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים

אשר בכל מדינות המלך אחשורוש כי יצא דבר

המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן

באמרם המלך אחשורוש אמר להביא את ושתי

המלכה לפניו ולא באה והיום הזה תאמרנה

שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה

לכל שרי המלך וכדי בזיון וקצף אם על המלך

טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס

ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני

המלך אחשורוש ומלכותה יתן המלך לרעותה

Omud 5 עמוד

הטובה ממנה ונשמע פתגם המלך אשר יעשה

בכל מלכותו כי רבה היא וכל הנשים יתנו יקר

לבעליהן למגדול ועד קטן וייטב הדבר בעיני

המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן וישלח

ספרים אל כל מדינות המלך אל מדינה ומדינה

ככתבה ואל עם ועם כלשונו להיות כל איש שרר

בביתו ומדבר כלשון עמו ===. ===. ===. אחר

הדברים האלה כשך חמת המלך אחשורוש

זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר

נגזר עליה ויאמרו נערי המלך משרתיו יבקשו

למלך נערות בתולות טובות מראה ויפקד המלך

Omud 6 עמוד

פקידים בכל מדינות מלכותו ויקבצו את כל

נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה

אל בית הנשים אל יד הגא סריס המלך שמר

הנשים ונתון תמרקיהן והנערה אשר תיטב בעיני

המלך תמלך תחת ושתי וייטב הדבר בעיני

המלך ויעש כן ===. ===. ===. איש יהודי

היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן

שמעי בן קיש איש ימיני אשר הגלה מירושלים

עם הגלה אשר הגלתה עם יכניה מלך יהודה

אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל ויהי אמן את

הדסה היא אסתר בת דדו כי אין לה אב ואם

Omud 7 עמוד

והנערה יפת תאר וטובת מראה ובמות אביה

ואמה לקחה מרדכי לו לבת ויהי בהשמע דבר

המלך ודתו ובהקבץ נערות רבות אל שושן

הבירה אל יד הגי ותלקח אסתר אל בית המלך

אל יד הגי שמר הנשים ותיטב הנערה בעיניו

ותשא חסד לפניו ויבהל את תמרוקיה ואת

מנותה לתת לה ואת שבע הנערות הראיות לתת

לה מבית המלך וישנה ואת נערותיה לטוב בית

הנשים לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה

כי מרדכי צוה עליה אשר לא תגיד ובכל יום

ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים

Omud 8 עמוד

לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה ובהגיע

תר נערה ונערה לבוא אל המלך אחשורוש

מקץ היות לה כדת הנשים שנים עשר חדש

כי כן ימלאו ימי מרוקיהן ששה חדשים בשמן

המר וששה חדשים בבשמים ובתמרוקי הנשים

ובזה הנערה באה אל המלך את כל אשר תאמר

ינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך

בערב היא באה ובבקר היא שבה אל בית

הנשים שני אל יד שעשגז סריס המלך שמר

הפילגשים לא תבוא עוד אל המלך כי אם חפץ

בה המלך ונקראה בשם ובהגיע תר אסתר בת

Omud 9 עמוד

תיבת ‘את’ בשורה 7 אפשר להוריד אותו לתחלת שורה 8 אבל העלתי אותו שלא ליכנס לבעיות עם הלמד

אביחיל דד מרדכי אשר לקח לו לבת לבוא

אל המלך לא בקשה דבר כי אם את אשר יאמר

הגי סריס המלך שמר הנשים ותהי אסתר נשאת

חן בעיני כל ראיה ותלקח אסתר אל המלך

אחשורוש אל בית מלכותו בחדש העשירי הוא

חדש טבת בשנת שבע למלכותו ויאהב המלך את

אסתר מכל הנשים ותשא חן וחסד לפניו מכל

הבתולות וישם כתר מלכות בראשה וימליכה

תחת ושתי ויעש המלך משתה גדול לכל שריו

ועבדיו את משתה אסתר והנחה למדינות עשה

ויתן משאת כיד המלך ובהקבץ בתולות שנית

Omud 10 עמוד

ומרדכי ישב בשער המלך אין אסתר מגדת

מולדתה ואת עמה כאשר צוה עליה מרדכי ואת

מאמר מרדכי אסתר עשה כאשר היתה באמנה

אתו ===. ===. ===. בימים ההם ומרדכי יושב

בשער המלך קצף בגתן ותרש שני סריסי המלך

משמרי הסף ויבקשו לשלח יד במלך אחשורש

ויודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה

ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי ויבקש הדבר

וימצא ויתלו שניהם על עץ ויכתב בספר דברי

הימים לפני המלך ===. ===. ===. אחר

הדברים האלה גדל המלך אחשורוש את המן

Omud 11 עמוד

בן המדתא האגגי וינשאהו וישם את כסאו מעל

כל השרים אשר אתו וכל עבדי המלך אשר

בשער המלך כרעים ומשתחוים להמן כי כן צוה

לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה ויאמרו

עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע

אתה עובר את מצות המלך ויהי באמרם אליו יום

ויום ולא שמע אליהם ויגידו להמן לראות היעמדו

דברי מרדכי כי הגיד להם אשר הוא יהודי וירא

המן כי אין מרדכי כרע ומשתחוה לו וימלא המן

חמה ויבז בעיניו לשלח יד במרדכי לבדו כי

הגידו לו את עם מרדכי ויבקש המן להשמיד

Omud 12 עמוד

את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשורוש

עם מרדכי בחדש הראשון הוא חדש ניסן בשנת

שתים עשרה למלך אחשורוש הפיל פור הוא

הגורל לפני המן מיום ליום ומחדש לחדש שנים

עשר הוא חדש אדר ===. ===. ===. ויאמר

המן למלך אחשורוש ישנו עם אחד מפזר

ומפרד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם

שנות מכל עם ואת דתי המלך אינם עשים

ולמלך אין שוה להניחם אם על המלך טוב

יכתב לאבדם ועשרת אלפים ככר כסף אשקול

על ידי עשי המלאכה להביא אל גנזי המלך

Omud 13 עמוד

ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן בן

המדתא האגגי צרר היהודים ויאמר המלך להמן

הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך

ויקראו ספרי המלך בחדש הראשון בשלושה

עשר יום בו ויכתב ככל אשר צוה המן אל

אחשדרפני המלך ואל הפחות אשר על מדינה

ומדינה ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה

ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשורש נכתב

ונחתם בטבעת המלך ונשלוח ספרים ביד הרצים

אל כל מדינות המלך להשמיד להרג ולאבד את

כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד

Omud 14 עמוד

בשלושה עשר לחדש שנים עשר הוא חדש

אדר ושללם לבוז פתשגן הכתב להנתן דת בכל

מדינה ומדינה גלוי לכל העמים להיות עתדים

ליום הזה הרצים יצאו דחופים בדבר המלך והדת

נתנה בשושן הבירה והמלך והמן ישבו לשתות

והעיר שושן נבוכה ===. ===. ===. ומרדכי

ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו

וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה

גדולה ומרה ויבוא עד לפני שער המלך כי אין

לבוא אל שער המלך בלבוש שק ובכל מדינה

ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל

Omud 15 עמוד

גדול ליהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר יצע

לרבים ותבואינה נערות אסתר וסריסיה ויגידו

לה ותתחלחל המלכה מאד ותשלח בגדים

להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא

קבל ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר

העמיד לפניה ותצוהו על מרדכי לדעת מה זה

ועל מה זה ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר

אשר לפני שער המלך ויגד לו מרדכי את כל

אשר קרהו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן

לשקול על גנזי המלך ביהודיים לאבדם ואת

פתשגן כתב הדת אשר נתן בשושן להשמידם

Omud 16 עמוד

נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות

עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו

על עמה ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי

מרדכי ותאמר אסתר להתך ותצוהו אל מרדכי

כל עבדי המלך ועם מדינות המלך ידעים אשר

כל איש ואשה אשר יבוא אל המלך אל החצר

הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו להמית לבד

מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה

ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום

ויגידו למרדכי את דברי אסתר ויאמר מרדכי

להשיב אל אסתר אל תדמי בנפשך להמלט

Omud 17 עמוד

בית המלך מכל היהודים כי אם החרש תחרישי

בעת הזאת רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום

אחר ואת ובית אביך תאבדו ומי יודע אם לעת

כזאת הגעת למלכות ותאמר אסתר להשיב

אל מרדכי לך כנוס את כל היהודים הנמצאים

בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו

שלשת ימים לילה ויום גם אני ונערתי אצום כן

ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת וכאשר

אבדתי אבדתי ויעבר מרדכי ויעש ככל אשר

צותה עליו אסתר ויהי ביום השלישי ותלבש

אסתר מלכות ותעמד בחצר בית המלך הפנימית

Omud 18 עמוד

נכח בית המלך והמלך יושב על כסא מלכותו

בבית המלכות נכח פתח הבית ויהי כראות

המלך את אסתר המלכה עמדת בחצר נשאה חן

בעיניו ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב

אשר בידו ותקרב אסתר ותגע בראש השרביט

ויאמר לה המלך מה לך אסתר המלכה ומה

בקשתך עד חצי המלכות וינתן לך ותאמר

אסתר אם על המלך טוב יבוא המלך והמן היום

אל המשתה אשר עשיתי לו ויאמר המלך מהרו

את המן לעשות את דבר אסתר ויבא המלך

והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר ויאמר

Omud 19 עמוד

המלך לאסתר במשתה היין מה שאלתך וינתן

לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש ותען

אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי אם מצאתי

חן בעיני המלך ואם על המלך טוב לתת את

שאלתי ולעשות את בקשתי יבוא המלך והמן

אל המשתה אשר אעשה להם ומחר אעשה

כדבר המלך ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב

לב וכראות המן את מרדכי בשער המלך ולא

קם ולא זע ממנו וימלא המן על מרדכי חמה

ויתאפק המן ויבוא אל ביתו וישלח ויבא את

אהביו ואת זרש אשתו ויספר להם המן את

Omud 20 עמוד

כבוד עשרו ורב בניו ואת כל אשר גדלו המלך

ואת אשר נשאו על השרים ועבדי המלך ויאמר

המן אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך

אל המשתה אשר עשתה כי אם אותי וגם למחר

אני קרוא לה עם המלך וכל זה איננו שוה לי

בכל עת אשר אני ראה את מרדכי היהודי

יושב בשער המלך ותאמר לו זרש אשתו וכל

אהביו יעשו עץ גבה חמשים אמה ובבקר אמר

למלך ויתלו את מרדכי עליו ובא עם המלך

אל המשתה שמח וייטב הדבר לפני המן ויעש

העץ ===. ===. ===. בלילה ההוא נדדה

Omud 21 עמוד

שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזכרנות

דברי הימים ויהיו נקראים לפני המלך וימצא

כתוב אשר הגיד מרדכי על בגתנא ותרש שני

סריסי המלך משמרי הסף אשר בקשו לשלח

יד במלך אחשורוש ויאמר המלך מה נעשה

יקר וגדולה למרדכי על זה ויאמרו נערי המלך

משרתיו לא נעשה עמו דבר ויאמר המלך מי

בחצר והמן בא לחצר בית המלך החיצונה

לאמר למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר

הכין לו ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן עמד

בחצר ויאמר המלך יבוא ויבוא המן ויאמר לו

Omud 22 עמוד

המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ

ביקרו ויאמר המן בלבו למי יחפץ המלך לעשות

יקר יותר ממני ויאמר המן אל המלך איש אשר

המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר

לבש בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך

ואשר נתן כתר מלכות בראשו ונתון הלבוש

והסוס על יד איש משרי המלך הפרתמים

והלבשו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו

והרכיבהו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו

ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו

ויאמר המלך להמן מהר קח את הלבוש ואת

Omud 23 עמוד

הסוס כאשר דברת ועשה כן למרדכי היהודי

היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר

דברת ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש

את מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו

ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו וישב

מרדכי אל שער המלך והמן נדחף אל ביתו אבל

וחפוי ראש ויספר המן לזרש אשתו ולכל אהביו

את כל אשר קרהו ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו

אם מזרע היהודים מרדכי אשר החלות לנפל

לפניו לא תוכל לו כי נפול תפול לפניו עודם

מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו ויבהלו להביא

Omud 24 עמוד

את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר ויבא

המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה ויאמר

המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין מה

שאלתך אסתר המלכה ותנתן לך ומה בקשתך

עד חצי המלכות ותעש ותען אסתר המלכה

ותאמר אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על

המלך טוב תנתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי

כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד ואלו

לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי כי אין הצר

שוה בנזק המלך ===. ===. ===. ויאמר

המלך אחשורוש ויאמר לאסתר המלכה מי

Omud 25 עמוד

הוא זה ואי זה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן

ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה והמן

נבעת מלפני המלך והמלכה והמלך קם בחמתו

ממשתה היין אל גנת הביתן והמן עמד לבקש

על נפשו מאסתר המלכה כי ראה כי כלתה

אליו הרעה מאת המלך והמלך שב מגנת הביתן

אל בית משתה היין והמן נפל על המטה אשר

אסתר עליה ויאמר המלך הגם לכבוש את

המלכה עמי בבית הדבר יצא מפי המלך ופני

המן חפו ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני

המלך גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי

Omud 26 עמוד

אשר דבר טוב על המלך עמד בבית המן גבה

חמשים אמה ויאמר המלך תלהו עליו ויתלו את

המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך

שככה ===. ===. ===. ביום ההוא נתן המלך

אחשורוש לאסתר המלכה את בית המן צרר

היהודיים ומרדכי בא לפני המלך כי הגידה אסתר

מה הוא לה ויסר המלך את טבעתו אשר העביר

מהמן ויתנה למרדכי ותשם אסתר את מרדכי

על בית המן ===. ===. ===. ותוסף אסתר

ותדבר לפני המלך ותפל לפני רגליו ותבך ותתחנן

לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו

Omud 27 עמוד

אשר חשב על היהודים ויושט המלך לאסתר

את שרבט הזהב ותקם אסתר ותעמד לפני

המלך ותאמר אם על המלך טוב ואם מצאתי

חן לפניו וכשר הדבר לפני המלך וטובה אני

בעיניו יכתב להשיב את הספרים מחשבת המן

בן המדתא האגגי אשר כתב לאבד את היהודים

אשר בכל מדינות המלך כי איככה אוכל וראיתי

ברעה אשר ימצא את עמי ואיככה אוכל וראיתי

באבדן מולדתי ===. ===. ===. ויאמר המלך

אחשורש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי

הנה בית המן נתתי לאסתר ואתו תלו על העץ

Omud 28 עמוד

על אשר שלח ידו ביהודיים ואתם כתבו על

היהודים כטוב בעיניכם בשם המלך וחתמו

בטבעת המלך כי כתב אשר נכתב בשם המלך

ונחתום בטבעת המלך אין להשיב ויקראו ספרי

המלך בעת ההיא בחדש השלישי הוא חדש

סיון בשלושה ועשרים בו ויכתב ככל אשר

צוה מרדכי אל היהודים ואל האחשדרפנים

והפחות ושרי המדינות אשר מהדו ועד כוש

שבע ועשרים ומאה מדינה מדינה ומדינה ככתבה

ועם ועם כלשנו ואל היהודים ככתבם וכלשונם

ויכתב בשם המלך אחשורש ויחתם בטבעת

Omud 29 עמוד

המלך וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רכבי

הרכש האחשתרנים בני הרמכים אשר נתן המלך

ליהודים אשר בכל עיר ועיר להקהל ולעמד

על נפשם להשמיד להרג ולאבד את כל חיל עם

ומדינה הצרים אתם טף ונשים ושללם לבוז ביום

אחד בכל מדינות המלך אחשורוש בשלושה

עשר לחדש שנים עשר הוא חדש אדר פתשגן

הכתב להנתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל

העמים ולהיות היהודיים עתודים ליום הזה להנקם

מאיביהם הרצים רכבי הרכש האחשתרנים

יצאו מבהלים ודחופים בדבר המלך והדת נתנה

Omud 30 עמוד

בשושן הבירה ===. ===. ===. ומרדכי יצא

מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת

זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן והעיר שושן

צהלה ושמחה ליהודים היתה אורה ושמחה

וששן ויקר ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר

מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע שמחה וששון

ליהודים משתה ויום טוב ורבים מעמי הארץ

מתיהדים כי נפל פחד היהודים עליהם ובשנים

עשר חדש הוא חדש אדר בשלושה עשר יום

בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להעשות ביום

אשר שברו איבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך

Omud 31 עמוד

הוא אשר ישלטו היהודים המה בשנאיהם

נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך

אחשורוש לשלח יד במבקשי רעתם ואיש

לא עמד בפניהם כי נפל פחדם על כל העמים

וכל שרי המדינות והאחשדרפנים והפחות ועשי

המלאכה אשר למלך מנשאים את היהודים כי

נפל פחד מרדכי עליהם כי גדול מרדכי בבית

המלך ושמעו הולך בכל המדינות כי האיש

מרדכי הולך וגדול ויכו היהודים בכל איביהם

מכת חרב והרג ואבדן ויעשו בשנאיהם כרצונם

ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד חמש מאות

Omud 32 עמוד

איש ==========.========== ואת

פרשנדתא ==========.========== ואת

דלפון ==========.========== ואת

אספתא ==========.========== ואת

פורתא ==========.========== ואת

אדליא ==========.========== ואת

ארידתא ==========.========== ואת

פרמשתא ==========.========== ואת

אריסי ==========.========== ואת

ארידי ==========.========== ואת

ויזתא ==========.========== עשרת

Omud 33 עמוד

בני המן בן המדתא צרר היהודים הרגו ובבזה

לא שלחו את ידם ביום ההוא בא מספר ההרוגים

בשושן הבירה לפני המלך ויאמר המלך לאסתר

המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד

חמש מאות איש ואת עשרת בני המן בשאר

מדינות המלך מה עשו ומה שאלתך וינתן לך

ומה בקשתך עוד ותעש ותאמר אסתר אם

על המלך טוב ינתן גם מחר ליהודים אשר

בשושן לעשות כדת היום ואת עשרת בני המן

יתלו על העץ ויאמר המלך להעשות כן ותנתן

דת בשושן ואת עשרת בני המן תלו ויקהלו

Omud 34 עמוד

היהודיים אשר בשושן גם ביום ארבעה עשר

לחדש אדר ויהרגו בשושן שלש מאות איש

ובבזה לא שלחו את ידם ושאר היהודים אשר

במדינות המלך נקהלו ועמד על נפשם ונוח

מאיביהם והרוג בשנאיהם חמשה ושבעים אלף

ובבזה לא שלחו את ידם ביום שלושה עשר

לחדש אדר ונוח בארבעה עשר בו ועשה אתו

יום משתה ושמחה והיהודיים אשר בשושן

נקהלו בשלושה עשר בו ובארבעה עשר בו

ונוח בחמשה עשר בו ועשה אתו יום משתה

ושמחה על כן היהודים הפרוזים הישבים בערי

Omud 35 עמוד

הפרזות עשים את יום ארבעה עשר לחדש

אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות

איש לרעהו ויכתב מרדכי את הדברים האלה

וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל

מדינות המלך אחשורוש הקרובים והרחוקים

לקים עליהם להיות עשים את יום ארבעה עשר

לחדש אדר ואת יום חמשה עשר בו בכל שנה

ושנה כימים אשר נחו בהם היהודים מאיביהם

והחדש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל

ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה

ומשלח מנות איש לרעהו ומתנות לאבינים וקבל

Omud 36 עמוד

היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר

כתב מרדכי אליהם כי המן בן המדתא האגגי

צרר כל היהודים חשב על היהודים לאבדם

והפל פור הוא הגורל להמם ולאבדם ובבאה

לפני המלך אמר עם הספר ישוב מחשבתו

הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו ותלו

אתו ואת בניו על העץ על כן קראו לימים האלה

פורים על שם הפור על כן על כל דברי האגרת

הזאת ומה ראו על ככה ומה הגיע אליהם קימו

וקבל היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלוים

עליהם ולא יעבור להיות עשים את שני הימים

Omud 37 עמוד

האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה והימים

האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה

ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים

האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף

מזרעם ===. ===. ===. ותכתב אסתר המלכה

בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תקף לקים

את אגרת הפרים הזאת השנית וישלח ספרים

אל כל היהודים אל שבע ועשרים ומאה מדינה

מלכות אחשורוש דברי שלום ואמת לקיים את

ימי הפרים האלה בזמניהם כאשר קים עליהם

מרדכי היהודי ואסתר המלכה וכאשר קימו על

Omud 38 רוחב העמוד נ’ יודין

נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם

ומאמר אסתר קים דברי הפרים האלה

ונכתב בספר ===. ===. ===. וישם

המלך אחשרש מס על הארץ ואיי הים

וכל מעשה תקפו וגבורתו ופרשת גדלת

מרדכי אשר גדלו המלך הלוא הם

כתובים על ספר דברי הימים למלכי

מדי ופרס כי מרדכי היהודי משנה

למלך אחשורוש וגדול ליהודים ורצוי

לרב אחיו דרש טוב לעמו ודבר

שלום לכל זרעו

Another option for pages 33 – 38

33

בני המן בן המדתא צרר היהודים הרגו ובבזה

לא שלחו את ידם ביום ההוא בא מספר

ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך ויאמר

המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו

היהודים ואבד חמש מאות איש ואת עשרת בני

המן בשאר מדינות המלך מה עשו ומה

שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עוד ותעש

ותאמר אסתר אם על המלך טוב ינתן גם מחר

ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת

עשרת בני המן יתלו על העץ ויאמר המלך

להעשות כן ותנתן דת בשושן ואת עשרת בני

34

המן תלו ויקהלו היהודיים אשר בשושן גם

ביום ארבעה עשר לחדש אדר ויהרגו בשושן

שלש מאות איש ובבזה לא שלחו את ידם

ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו

ועמד על נפשם ונוח מאיביהם והרוג בשנאיהם

חמשה ושבעים אלף ובבזה לא שלחו את ידם

ביום שלושה עשר לחדש אדר ונוח בארבעה

עשר בו ועשה אתו יום משתה ושמחה

והיהודיים אשר בשושן נקהלו בשלושה עשר

בו ובארבעה עשר בו ונוח בחמשה עשר בו

ועשה אתו יום משתה ושמחה על כן היהודים

35

הפרוזים הישבים בערי הפרזות עשים את יום

ארבעה עשר לחדש אדר שמחה ומשתה ויום

טוב ומשלוח מנות איש לרעהו ויכתב מרדכי

את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל

היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש

הקרובים והרחוקים לקים עליהם להיות עשים

את יום ארבעה עשר לחדש אדר ואת יום

חמשה עשר בו בכל שנה ושנה כימים אשר

נחו בהם היהודים מאיביהם והחדש אשר נהפך

להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות

אותם ימי משתה ושמחה ומשלח מנות איש

36

לרעהו ומתנות לאבינים וקבל היהודים את

אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי

אליהם כי המן בן המדתא האגגי צרר כל

היהודים חשב על היהודים לאבדם והפל פור

הוא הגורל להמם ולאבדם ובבאה לפני המלך

אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר

חשב על היהודים על ראשו ותלו אתו ואת בניו

על העץ על כן קראו לימים האלה פורים על

שם הפור על כן על כל דברי האגרת הזאת

ומה ראו על ככה ומה הגיע אליהם קימו וקבל

היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלוים

37

עליהם ולא יעבור להיות עשים את שני הימים

האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה והימים

האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה

ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים

האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף

מזרעם ===. ===. ===. ותכתב אסתר

המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל

תקף לקים את אגרת הפרים הזאת השנית

וישלח ספרים אל כל היהודים אל שבע

ועשרים ומאה מדינה מלכות אחשורוש דברי

שלום ואמת לקיים את ימי הפרים האלה

38

בזמניהם כאשר קים עליהם מרדכי היהודי

ואסתר המלכה וכאשר קימו על נפשם

ועל  זרעם דברי הצומות וזעקתם ומאמר

אסתר קים  דברי הפרים האלה ונכתב

בספר ===. ===.  ===. וישם המלך אחשרש

מס על הארץ ואיי הים וכל מעשה תקפו וגבורתו

ופרשת גדלת  מרדכי אשר גדלו המלך הלוא הם

כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס

כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש וגדול

ליהודים ורצוי לרב אחיו דרש טוב לעמו ודבר

שלום לכל זרעו

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*