ketores תיקון קטרת

התיקון על פי הסדר הנפוץ. ובאמת שהוא לא מסודר כ’כ טוב. ובעז’ה עוד אביא לפה סדר נאות! ועוד חזון למועד

הנוסח הוא על פי הירושלמי ובבלי וטור (סוף הל’ תפלה) וכנוסח ספרד חסידי

אתה הוא יהוה אלהינו שהקטירו אבותינו לפניך את

קטרת הסמים בזמן שבית המקדש היה קים כאשר צוית

אתם על ידי משה נביאך ככתוב בתורתך —— ויאמר

יהוה אל משה קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים

ולבנה זכה בד בבד יהיה ועשית אתה קטרת רקח מעשה

רוקח ממלח טהור קדש ושחקת ממנה הדק ונתתה ממנה

לפני העדת באהל מועד אשר אועד לך שמה קדש

קדשים תהיה לכם — ונאמר — והקטיר עליו

אהרן קטרת סמים בבקר בבקר בהיטיבו את הנרת

יקטירנה ובהעלת אהרן את הנרת בין הערבים יקטירנה

קטרת תמיד לפני יהוה לדרתיכם

תנו רבנן פטום הקטרת כיצד שלש מאות וששים

ושמונה מנים היו בה שלש מאות וששים וחמשה

כמנין ימות החמה מנה לכל יום פרס בשחרית ופרס

בין הערבים ושלשה מנים יתרים שמהם מכניס כהן

גדול מלא חפניו ביום הכפורים ומחזירן למכתשת

בערב יום הכפורים ושוחקן יפה יפה כדי שתהא דקה

מן הדקה ואחד עשר סמנים היו בה ואלו הן הצרי

והציפורן החלבנה והלבונה משקל שבעים שבעים

מנה מור וקציעה שיבולת נרד וכרכם משקל ששה

עשר ששה עשר מנה הקושט שנים עשר וקילופה

שלשה וקנמון תשעה בורית כרשינה תשעה קבין יין

קפריסין סאין תלתא וקבין תלתא אם אין לו יין

קפריסין מביא חמר חיורין עתיק מלח סדומית רובע

מעלה עשן כל שהוא רבי נתן הבבלי אומר אף כפת

הירדן כל שהיא ואם נתן בה דבש פסלה ואם חסר

אחת מכל סממניה חיב מיתה —— רבן שמעון

בן גמליאל אומר הצרי אינו אלא שרף הנוטף מעצי הקטף

בורית כרשינה למה היא באה כדי ליפות בה את הציפורן

כדי שתהא נאה יין קפריסין למה הוא בא כדי לשרות

בו את הציפורן כדי שתהא עזה והלא מי רגלים יפין

לה אלא שאין מכניסין מי רגלים במקדש מפני הכבוד

תניא רבי נתן אומר כשהוא שוחק אומר הדק היטב

היטב הדק מפני שהקול יפה לבשמים פטמה לחצאין

כשרה לשליש ולרביע לא שמענו אמר רבי יהודה זה

הכלל אם כמדתה כשרה לחצאין ואם חסר אחת מכל

סממניה חייב מיתה —– תניא בר קפרא אומר

אחת לששים או לשבעים שנה היתה באה של שירים

לחצאין ועוד תני בר קפרא אלו היה נותן בה קורטוב

של דבש אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה ולמה אין

מערבין בה דבש מפני שהתורה אמרה כי כל שאר

וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה ליהוה

 

סדר פטום הקטרת

אתה הוא יﬣוה אלﬣינו שהקטירו אבותינו לפניך

את קטרת הסמים בזמן שבית המקדש קים

כאשר צוית אתם על יד משה נביאך

 

ככתוב בתורתך ויאמר יﬣוה אל משה קח לך

סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבנה זכה בד

בבד יהיה ועשית אתה קטרת רקח מעשה רוקח

ממלח טהור קדש ושחקת ממנה הדק ונתתה

ממנה לפני העדת באהל מועד אשר אועד לך

שמה קדש קדשים תהיה לכם

 

ונאמר והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר

בהיטיבו את הנרת יקטירנה ובהעלת אהרן את

הנרת בין הערבים יקטירנה קטרת תמיד לפני

יﬣוה לדרתיכם

 

תנו רבנן פטום הקטרת כיצד שלש מאות וששים

ושמונה מנים היו בה שלש מאות וששים וחמשה

כמנין ימות החמה מנה לכל יום פרס בשחרית

ופרס בין הערבים ושלשה מנים יתרים שמהם

מכניס כהן גדול מלא חפניו ביום הכפורים ומחזירן

למכתשת בערב יום הכפורים ושוחקן יפה יפה

כדי שתהא דקה מן הדקה ואחד עשר סמנים

היו בה ואלו הן

 

ושחט אתו על ירך המזבח צפנה לפני יהוה וזרקו

בני אהרן הכהנים את דמו על המזבח סביב

 

אתה הוא יﬣוה אלﬣינו שהקטירו אבותינו לפניך

את קטרת הסמים בזמן שבית המקדש היה קים

כאשר צוית אתם על יד משה נביאך ככתוב בתורתך

 

ויאמר יﬣוה אל משה קח לך סמים נטף ושחלת

וחלבנה סמים ולבנה זכה בד בבד יהיה ועשית

אתה קטרת רקח מעשה רוקח ממלח טהור קדש

ושחקת ממנה הדק ונתתה ממנה לפני העדת באהל

מועד אשר אועד לך שמה קדש קדשים תהיה

לכם ונאמר

והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר

בהיטיבו את הנרת יקטירנה ובהעלת אהרן את

הנרת בין הערבים יקטירנה קטרת תמיד לפני יﬣוה

לדרתיכם

 

תנו רבנן פטום הקטרת כיצד שלש מאות וששים

ושמונה מנים היו בה שלש מאות וששים וחמשה

כמנין ימות החמה מנה לכל יום פרס בשחרית

ופרס בין הערבים ושלשה מנים יתרים שמהם

מכניס כהן גדול מלא חפניו ביום הכפורים ומחזירן

למכתשת בערב יום הכפורים ושוחקן יפה יפה

כדי שתהא דקה מן הדקה ואחד עשר סמנים

היו בה ואלו הן

 

הצרי והציפורן החלבנה והלבונה

משקל שבעים שבעים מנה

מור וקציעה שיבולת נרד וכרכום

משקל ששה עשר ששה עשר מנה

הקושט שנים עשר

וקילופה שלשה

וקנמון תשעה

 

בורית כרשינה תשעה קבין יין קפריסין סאין

תלתא וקבין תלתא ואם אין לו יין קפריסין מביא

חמר חיוריין עתיק מלח סדומית רובע מעלה עשן

כל שהוא רבי נתן אומר אף כיפת הירדן כל שהוא

ואם נתן בה דבש פסלה ואם חסר אחת מכל

סמניה חיב מיתה

 

רבן שמעון בן גמליאל אומר הצרי אינו אלא

שרף הנוטף מעצי הקטף בורית כרשינה למה

היא באה כדי לשפות בה את הציפורן כדי שתהא

נאה יין קפריסין למה הוא בא כדי לשרות בו את

הציפורן כדי שתהא עזה והלא מי רגלים יפין לה

אלא שאין מכניסין מי רגלים במקדש מפני הכבוד

 

תניא רבי נתן אומר כשהוא שוחק אומר הדק

היטב היטב הדק מפני שהקול יפה לבשמים

פטמה לחצאין כשרה לשליש ולרביע לא שמענו

אמר רבי יהודה זה הכלל אם כמדתה כשרה

לחצאין ואם חסר אחת מכל סמניה חייב מיתה

 

תניא בר קפרא אומר אחת לששים או לשבעים

שנה היתה באה של שירים לחצאין

ועוד תני בר קפרא אלו היה נותן בה קורטוב של

דבש אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה ולמה אין

מערבין בה דבש מפני שהתורה אמרה כי כל

שאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה ליﬣוה

 

אתה הוא יﬣוה אלﬣינו שהקטירו אבותינו לפניך את קטרת

הסמים בזמן שבית המקדש היה קים כאשר צוית אתם על

יד משה נביאך ככתוב בתורתך

 

ויאמר יﬣוה אל משה קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה

סמים ולבנה זכה בד בבד יהיה ועשית אתה קטרת רקח

מעשה רוקח ממלח טהור קדש ושחקת ממנה הדק ונתתה

ממנה לפני העדת באהל מועד אשר אועד לך שמה קדש

קדשים תהיה לכם ונאמר

והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר בהיטיבו את

הנרת יקטירנה ובהעלת אהרן את הנרת בין הערבים יקטירנה

קטרת תמיד לפני יﬣוה לדרתיכם

 

תנו רבנן פטום הקטרת כיצד שלש מאות וששים ושמונה

מנים היו בה שלש מאות וששים וחמשה כמנין ימות החמה

מנה לכל יום פרס בשחרית ופרס בין הערבים ושלשה מנים

יתרים שמהם מכניס כהן גדול מלא חפניו ביום הכפורים

ומחזירן למכתשת בערב יום הכפורים ושוחקן יפה יפה כדי

שתהא דקה מן הדקה ואחד עשר סמנים היו בה ואלו הן

 

הצרי והצפורן החלבנה והלבונה משקל שבעים שבעים מנה

מור וקציעה שבולת נרד וכרכום משקל ששה עשר ששה

עשר מנה הקושט שנים עשר וקלופה שלשה וקנמון תשעה

 

בורית כרשינה תשעה קבין יין קפריסין סאין תלתא וקבין

תלתא ואם אין לו יין קפריסין מביא חמר חיורין עתיק מלח

סדומית רובע מעלה עשן כל שהוא רבי נתן הבבלי אומר

אף כיפת הירדן כל שהוא ואם נתן בה דבש פסלה ואם חסר

אחת מכל סמניה חיב מיתה

 

רבן שמעון בן גמליאל אומר הצרי אינו אלא שרף הנוטף

מעצי הקטף בורית כרשינה ששפין בה את הצפורן כדי

שתהא נאה יין קפריסין ששורין בו את הצפורן כדי שתהא

עזה והלא מי רגלים יפין לה אלא שאין מכניסין מי רגלים

במקדש מפני הכבוד

 

תניא רבי נתן אומר כשהוא שוחק אומר הדק היטב היטב

הדק מפני שהקול יפה לבשמים פטמה לחצאין כשרה

לשליש ולרביע לא שמענו

אמר רבי יהודה זה הכלל אם כמדתה כשרה לחצאין ואם

חסר אחת מכל סמניה חיב מיתה

 

תניא בר קפרא אומר אחת לששים או לשבעים שנה היתה

באה של שירים לחצאין ועוד תני

בר קפרא אלו היה נותן בה קורטוב של דבש אין אדם יכול

לעמוד מפני ריחה ולמה אין מערבין בה דבש מפני שהתורה

אמרה כי כל שאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה ליﬣוה

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*