עמוד 75

עמוד עה, שמות, פרשת בא פרק יב-יג מפסוק יב:לא עד יג:ז

ולכו עבדו את יהוה כדברכם גם צאנכם גם

בקרכם קחו כאשר דברתם ולכו וברכתם גם אתי

ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ כי

אמרו כלנו מתים וישא העם את בצקו טרם יחמץ

משארתם צררת בשמלתם על שכמם ובני ישראל

עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי

זהב ושמלת ויהוה נתן את חן העם בעיני מצרים

וישאלום וינצלו את מצרים 

ויסעו בני ישראל מרעמסס סכתה כשש מאות

אלף רגלי הגברים לבד מטף וגם ערב רב עלה

אתם וצאן ובקר מקנה כבד מאד ויאפו את

הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת מצות כי לא

חמץ כי גרשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם

צדה לא עשו להם ומושב בני ישראל אשר

ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה

ויהי מקץ שלשים שנה וארבע מאות שנה ויהי

בעצם היום הזה יצאו כל צבאות יהוה מארץ

מצרים ליל שמרים הוא ליהוה להוציאם מארץ

מצרים הוא הלילה הזה ליהוה שמרים לכל

בני ישראל לדרתם 

ויאמר יהוה אל משה ואהרן זאת חקת הפסח כל

בן נכר לא יאכל בו וכל עבד איש מקנת כסף

ומלתה אתו אז יאכל בו תושב ושכיר לא יאכל

בו בבית אחד יאכל לא תוציא מן הבית מן הבשר

חוצה ועצם לא תשברו בו כל עדת ישראל יעשו

אתו וכי יגור אתך גר ועשה פסח ליהוה המול לו

כל זכר ואז יקרב לעשתו והיה כאזרח הארץ וכל

ערל לא יאכל בו תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר

בתוככם ויעשו כל בני ישראל כאשר צוה יהוה

את משה ואת אהרן כן עשו ויהי

בעצם היום הזה הוציא יהוה את בני ישראל

מארץ מצרים על צבאתם 

וידבר יהוה אל משה לאמר קדש לי כל בכור

פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא

ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה אשר

יצאתם ממצרים מבית עבדים כי בחזק יד הוציא

יהוה אתכם מזה ולא יאכל חמץ היום אתם יצאים

בחדש האביב והיה כי יביאך יהוה אל ארץ הכנעני

והחתי והאמרי והחוי והיבוסי אשר נשבע לאבתיך

לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבדה

הזאת בחדש הזה שבעת ימים תאכל מצת וביום

השביעי חג ליהוה מצות יאכל את שבעת הימים

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*