עמוד 72

עמוד עב, שמות, פרשת בא פרק י מפסוק י:ח עד י:כט

ויושב את משה ואת אהרן אל פרעה ויאמר

אלהם לכו עבדו את יהוה אלהיכם מי ומי ההלכים

ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו

בצאננו ובבקרנו נלך כי חג יהוה לנו ויאמר אלהם

יהי כן יהוה עמכם כאשר אשלח אתכם ואת

טפכם ראו כי רעה נגד פניכם לא כן לכו נא

הגברים ועבדו את יהוה כי אתה אתם מבקשים

ויגרש אתם מאת פני פרעה  ויאמר

יהוה אל משה נטה ידך על ארץ מצרים בארבה

ויעל על ארץ מצרים ויאכל את כל עשב הארץ

את כל אשר השאיר הברד ויט משה את מטהו

על ארץ מצרים ויהוה נהג רוח קדים בארץ כל

היום ההוא וכל הלילה הבקר היה ורוח הקדים

נשא את הארבה ויעל הארבה על כל ארץ

מצרים וינח בכל גבול מצרים כבד מאד לפניו

לא היה כן ארבה כמהו ואחריו לא יהיה כן ויכס

את עין כל הארץ ותחשך הארץ ויאכל את כל

עשב הארץ ואת כל פרי העץ אשר הותיר הברד

ולא נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה בכל

ארץ מצרים וימהר פרעה לקרא למשה ולאהרן

ויאמר חטאתי ליהוה אלהיכם ולכם ועתה שא נא

חטאתי אך הפעם והעתירו ליהוה אלהיכם ויסר

מעלי רק את המות הזה ויצא מעם פרעה ויעתר

אל יהוה ויהפך יהוה רוח ים חזק מאד וישא

את הארבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה

אחד בכל גבול מצרים ויחזק יהוה את לב פרעה

ולא שלח את בני ישראל 

ויאמר יהוה אל משה נטה ידך על השמים ויהי

חשך על ארץ מצרים וימש חשך ויט משה את

ידו על השמים ויהי חשך אפלה בכל ארץ מצרים

שלשת ימים לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש

מתחתיו שלשת ימים ולכל בני ישראל היה אור

במושבתם ויקרא פרעה אל משה ויאמר לכו

עבדו את יהוה רק צאנכם ובקרכם יצג גם טפכם

ילך עמכם ויאמר משה גם אתה תתן בידנו זבחים

ועלת ועשינו ליהוה אלהינו וגם מקננו ילך עמנו לא

תשאר פרסה כי ממנו נקח לעבד את יהוה אלהינו

ואנחנו לא נדע מה נעבד את יהוה עד באנו שמה

ויחזק יהוה את לב פרעה ולא אבה לשלחם ויאמר

לו פרעה לך מעלי השמר לך אל תסף ראות פני

כי ביום ראתך פני תמות ויאמר משה כן דברת

לא אסף עוד ראות פניך 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*