עמוד 71

עמוד עא, שמות, פרשת וארא/בא פרק ט-י מפסוק ט:כב עד י:ז

ויאמר יהוה אל משה נטה את ידך על השמים ויהי

ברד בכל ארץ מצרים על האדם ועל הבהמה ועל

כל עשב השדה בארץ מצרים ויט משה את מטהו

על השמים ויהוה נתן קלת וברד ותהלך אש ארצה

וימטר יהוה ברד על ארץ מצרים ויהי ברד ואש

מתלקחת בתוך הברד כבד מאד אשר לא היה

כמהו בכל ארץ מצרים מאז היתה לגוי ויך הברד

בכל ארץ מצרים את כל אשר בשדה מאדם ועד

בהמה ואת כל עשב השדה הכה הברד ואת כל עץ

השדה שבר רק בארץ גשן אשר שם בני ישראל

לא היה ברד וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן

ויאמר אלהם חטאתי הפעם יהוה הצדיק ואני ועמי

הרשעים העתירו אל יהוה ורב מהית קלת אלהים

וברד ואשלחה אתכם ולא תספון לעמד ויאמר

אליו משה כצאתי את העיר אפרש את כפי אל

יהוה הקלות יחדלון והברד לא יהיה עוד למען

תדע כי ליהוה הארץ ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם

תיראון מפני יהוה אלהים והפשתה והשערה נכתה

כי השערה אביב והפשתה גבעל והחטה והכסמת

לא נכו כי אפילת הנה ויצא משה מעם פרעה

את העיר ויפרש כפיו אל יהוה ויחדלו הקלות

והברד ומטר לא נתך ארצה וירא פרעה כי חדל

המטר והברד והקלת ויסף לחטא ויכבד לבו הוא

ועבדיו ויחזק לב פרעה ולא שלח את בני ישראל

כאשר דבר יהוה ביד משה 

ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה כי אני

הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי

אלה בקרבו ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את

אשר התעללתי במצרים ואת אתתי אשר שמתי

בם וידעתם כי אני יהוה ויבא משה ואהרן אל

פרעה ויאמרו אליו כה אמר יהוה אלהי העברים

עד מתי מאנת לענת מפני שלח עמי ויעבדני כי

אם מאן אתה לשלח את עמי הנני מביא מחר

ארבה בגבלך וכסה את עין הארץ ולא יוכל

לראת את הארץ ואכל את יתר הפלטה הנשארת

לכם מן הברד ואכל את כל העץ הצמח לכם

מן השדה ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי

כל מצרים אשר לא ראו אבתיך ואבות אבתיך

מיום היותם על האדמה עד היום הזה ויפן ויצא

מעם פרעה ויאמרו עבדי פרעה אליו עד מתי

יהיה זה לנו למוקש שלח את האנשים ויעבדו

את יהוה אלהיהם הטרם תדע כי אבדה מצרים

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*