עמוד 70

עמוד ע, שמות, פרשת וארא מפסוק ח:כז עד ט:כא

ויסר הערב מפרעה מעבדיו ומעמו לא נשאר

אחד ויכבד פרעה את לבו גם בפעם הזאת ולא

שלח את העם 

ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה ודברת אליו

כה אמר יהוה אלהי העברים שלח את עמי

ויעבדני כי אם מאן אתה לשלח ועודך מחזיק בם

הנה יד יהוה הויה במקנך אשר בשדה בסוסים

בחמרים בגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאד

והפלה יהוה בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים

ולא ימות מכל לבני ישראל דבר וישם יהוה

מועד לאמר מחר יעשה יהוה הדבר הזה בארץ

ויעש יהוה את הדבר הזה ממחרת וימת כל מקנה

מצרים וממקנה בני ישראל לא מת אחד וישלח

פרעה והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד ויכבד

לב פרעה ולא שלח את העם 

ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן קחו לכם מלא

חפניכם פיח כבשן וזרקו משה השמימה לעיני

פרעה והיה לאבק על כל ארץ מצרים והיה

על האדם ועל הבהמה לשחין פרח אבעבעת

בכל ארץ מצרים ויקחו את פיח הכבשן ויעמדו

לפני פרעה ויזרק אתו משה השמימה ויהי

שחין אבעבעת פרח באדם ובבהמה ולא יכלו

החרטמים לעמד לפני משה מפני השחין כי היה

השחין בחרטמם ובכל מצרים ויחזק יהוה את לב

פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה אל

משה  ויאמר יהוה אל משה

השכם בבקר והתיצב לפני פרעה ואמרת אליו כה

אמר יהוה אלהי העברים שלח את עמי ויעבדני

כי בפעם הזאת אני שלח את כל מגפתי אל לבך

ובעבדיך ובעמך בעבור תדע כי אין כמני בכל

הארץ כי עתה שלחתי את ידי ואך אותך ואת

עמך בדבר ותכחד מן הארץ ואולם בעבור זאת

העמדתיך בעבור הראתך את כחי ולמען ספר

שמי בכל הארץ עודך מסתולל בעמי לבלתי

שלחם הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד

אשר לא היה כמהו במצרים למן היום הוסדה ועד

עתה ועתה שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך

בשדה כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא

יאסף הביתה וירד עלהם הברד ומתו הירא את

דבר יהוה מעבדי פרעה הניס את עבדיו ואת מקנהו

אל הבתים ואשר לא שם לבו אל דבר יהוה ויעזב

את עבדיו ואת מקנהו בשדה 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*