עמוד 67

עמוד סז, שמות, פרשת וארא מפסוק ו:יז עד ז:יב

ושמעי למשפחתם ובני קהת עמרם ויצהר וחברון

ועזיאל ושני חיי קהת שלש ושלשים ומאת

שנה ובני מררי מחלי ומושי אלה משפחת הלוי

לתלדתם ויקח עמרם את יוכבד דדתו לו לאשה

ותלד לו את אהרן ואת משה ושני חיי עמרם שבע

ושלשים ומאת שנה ובני יצהר קרח ונפג וזכרי

ובני עזיאל מישאל ואלצפן וסתרי ויקח אהרן

את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון לו לאשה

ותלד לו את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת

איתמר ובני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף אלה

משפחת הקרחי ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות

פוטיאל לו לאשה ותלד לו את פינחס אלה ראשי

אבות הלוים למשפחתם הוא אהרן ומשה אשר

אמר יהוה להם הוציאו את בני ישראל מארץ

מצרים על צבאתם הם המדברים אל פרעה מלך

מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים הוא

משה ואהרן ויהי ביום דבר יהוה אל משה בארץ

מצרים  וידבר יהוה אל משה לאמר

אני יהוה דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר

אני דבר אליך ויאמר משה לפני יהוה הן אני ערל

שפתים ואיך ישמע אלי פרעה 

ויאמר יהוה אל משה ראה נתתיך אלהים לפרעה

ואהרן אחיך יהיה נביאך אתה תדבר את כל אשר

אצוך ואהרן אחיך ידבר אל פרעה ושלח את

בני ישראל מארצו ואני אקשה את לב פרעה

והרביתי את אתתי ואת מופתי בארץ מצרים

ולא ישמע אלכם פרעה ונתתי את ידי במצרים

והוצאתי את צבאתי את עמי בני ישראל מארץ

מצרים בשפטים גדלים וידעו מצרים כי אני יהוה

בנטתי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל

מתוכם ויעש משה ואהרן כאשר צוה יהוה אתם

כן עשו ומשה בן שמנים שנה ואהרן בן שלש

ושמנים שנה בדברם אל פרעה 

ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר כי ידבר

אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת

אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה

יהי לתנין ויבא משה ואהרן אל פרעה ויעשו

כן כאשר צוה יהוה וישלך אהרן את מטהו

לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין ויקרא

גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם

חרטמי מצרים בלהטיהם כן וישליכו איש

מטהו ויהיו לתנינם ויבלע מטה אהרן את מטתם

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*