עמוד 66

עמוד סו, שמות, פרשת שמות/וארא מפסוק ה:חי עד ו:יז

ותבן לא ינתן לכם ותכן לבנים תתנו ויראו שטרי

בני ישראל אתם ברע לאמר לא תגרעו מלבניכם

דבר יום ביומו ויפגעו את משה ואת אהרן נצבים

לקראתם בצאתם מאת פרעה ויאמרו אלהם ירא

יהוה עליכם וישפט אשר הבאשתם את ריחנו

בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להרגנו

וישב משה אל יהוה ויאמר אדני למה הרעתה

לעם הזה למה זה שלחתני ומאז באתי אל פרעה

לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת

את עמך ויאמר יהוה אל משה עתה תראה אשר

אעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה

יגרשם מארצו  וידבר אלהים

אל משה ויאמר אליו אני יהוה וארא אל אברהם

אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי יהוה לא

נודעתי להם וגם הקמתי את בריתי אתם לתת

להם את ארץ כנען את ארץ מגריהם אשר גרו

בה וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר

מצרים מעבדים אתם ואזכר את בריתי לכן אמר

לבני ישראל אני יהוה והוצאתי אתכם מתחת

סבלת מצרים והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי

אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים ולקחתי

אתכם לי לעם והייתי לכם לאלהים וידעתם כי

אני יהוה אלהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות

מצרים והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי

את ידי לתת אתה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי

אתה לכם מורשה אני יהוה וידבר משה כן אל

בני ישראל ולא שמעו אל משה מקצר רוח

ומעבדה קשה 

וידבר יהוה אל משה לאמר בא דבר אל פרעה

מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו

וידבר משה לפני יהוה לאמר הן בני ישראל

לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל

שפתים 

וידבר יהוה אל משה ואל אהרן ויצום אל בני

ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני

ישראל מארץ מצרים  אלה

ראשי בית אבתם בני ראובן בכר ישראל חנוך

ופלוא חצרן וכרמי אלה משפחת ראובן ובני

שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול

בן הכנענית אלה משפחת שמעון ואלה שמות

בני לוי לתלדתם גרשון וקהת ומררי ושני חיי

לוי שבע ושלשים ומאת שנה בני גרשון לבני

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*