עמוד 6

עמוד ו, בראשית, פרשת בראשית – נח, פרק ה – ו, מפסוק ה/כא עד פסוק ו/טז

ויולד את מתושלח ויתהלך חנוך את האלהים

אחרי הולידו את מתושלח שלש מאות שנה

ויולד בנים ובנות ויהי כל ימי חנוך חמש וששים

שנה ושלש מאות שנה ויתהלך חנוך את האלהים

ואיננו כי לקח אתו אלהים ויחי

מתושלח שבע ושמנים שנה ומאת שנה ויולד את

למך ויחי מתושלח אחרי הולידו את למך שתים

ושמונים שנה ושבע מאות שנה ויולד בנים ובנות

ויהיו כל ימי מתושלח תשע וששים שנה ותשע

מאות שנה וימת ויחי למך שתים

ושמנים שנה ומאת שנה ויולד בן ויקרא את שמו

נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן

האדמה אשר אררה יהוה ויחי למך אחרי הולידו

את נח חמש ותשעים שנה וחמש מאת שנה ויולד

בנים ובנות ויהי כל ימי למך שבע ושבעים שנה

ושבע מאות שנה וימת ויהי

נח בן חמש מאות שנה ויולד נח את שם את חם

ואת יפת ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה

ובנות ילדו להם ויראו בני האלהים את בנות האדם

כי טבת הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו

ויאמר יהוה לא ידון רוחי באדם לעלם בשגם הוא

בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה הנפלים היו

בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבאו בני

האלהים אל בנות האדם וילדו להם המה הגברים

אשר מעולם אנשי השם

וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר

מחשבת לבו רק רע כל היום וינחם יהוה כי עשה

את האדם בארץ ויתעצב אל לבו ויאמר יהוה אמחה

את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם

עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים כי נחמתי כי

עשיתם ונח מצא חן בעיני יהוה

אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו

את האלהים התהלך נח ויולד נח שלשה בנים

את שם את חם ואת יפת ותשחת הארץ לפני

האלהים ותמלא הארץ חמס וירא אלהים את

הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את

דרכו על הארץ ויאמר אלהים

לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס

מפניהם והנני משחיתם את הארץ עשה לך תבת

עצי גפר קנים תעשה את התבה וכפרת אתה

מבית ומחוץ בכפר וזה אשר תעשה אתה שלש

מאות אמה ארך התבה חמשים אמה רחבה

sefer-torah-bereshit-6

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*