עמוד 58

עמוד נח, בראשית פרשת ויחי: פרק מח-מט, מפסוק מח:ז עד מט:ז

ואקברה שם בדרך אפרת הוא בית לחם וירא

ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה ויאמר יוסף

אל אביו בני הם אשר נתן לי אלהים בזה ויאמר

קחם נא אלי ואברכם ועיני ישראל כבדו מזקן

לא יוכל לראות ויגש אתם אליו וישק להם

ויחבק להם ויאמר ישראל אל יוסף ראה פניך

לא פללתי והנה הראה אתי אלהים גם את זרעך

ויוצא יוסף אתם מעם ברכיו וישתחו לאפיו

ארצה ויקח יוסף את שניהם את אפרים בימינו

משמאל ישראל ואת מנשה בשמאלו מימין

ישראל ויגש אליו וישלח ישראל את ימינו

וישת על ראש אפרים והוא הצעיר ואת שמאלו

על ראש מנשה שכל את ידיו כי מנשה הבכור

ויברך את יוסף ויאמר האלהים אשר התהלכו

אבתי לפניו אברהם ויצחק האלהים הרעה אתי

מעודי עד היום הזה המלאך הגאל אתי מכל רע

יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבתי

אברהם ויצחק וידגו לרב בקרב הארץ וירא

יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים

וירע בעיניו ויתמך יד אביו להסיר אתה מעל

ראש אפרים על ראש מנשה ויאמר יוסף אל

אביו לא כן אבי כי זה הבכר שים ימינך על

ראשו וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי גם

הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל ואולם אחיו הקטן

יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא הגוים ויברכם ביום

ההוא לאמור בך יברך ישראל לאמר ישמך

אלהים כאפרים וכמנשה וישם את אפרים לפני

מנשה ויאמר ישראל אל יוסף הנה אנכי מת והיה

אלהים עמכם והשיב אתכם אל ארץ אבתיכם

ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי

מיד האמרי בחרבי ובקשתי 

ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם

את אשר יקרא אתכם באחרית הימים הקבצו

ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם

ראובן בכרי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת

ויתר עז פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי

אביך אז חללת יצועי עלה 

שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרתיהם בסדם

אל תבא נפשי בקהלם אל תחד כבדי כי באפם

הרגו איש וברצנם עקרו שור ארור אפם כי

עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם

בישראל 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*