עמוד 57

עמוד נז, בראשית פרשת ויגש-ויחי: פרק מז-מח, מפסוק מז:חי עד מח:ז

ויאמרו לו לא נכחד מאדני כי אם תם הכסף ומקנה

הבהמה אל אדני לא נשאר לפני אדני בלתי אם

גויתנו ואדמתנו למה נמות לעיניך גם אנחנו גם

אדמתנו קנה אתנו ואת אדמתנו בלחם ונהיה אנחנו

ואדמתנו עבדים לפרעה ותן זרע ונחיה ולא נמות

והאדמה לא תשם ויקן יוסף את כל אדמת מצרים

לפרעה כי מכרו מצרים איש שדהו כי חזק עלהם

הרעב ותהי הארץ לפרעה ואת העם העביר אתו

לערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו רק אדמת

הכהנים לא קנה כי חק לכהנים מאת פרעה ואכלו

את חקם אשר נתן להם פרעה על כן לא מכרו

את אדמתם ויאמר יוסף אל העם הן קניתי אתכם

היום ואת אדמתכם לפרעה הא לכם זרע וזרעתם

את האדמה והיה בתבואת ונתתם חמישית לפרעה

וארבע הידת יהיה לכם לזרע השדה ולאכלכם

ולאשר בבתיכם ולאכל לטפכם ויאמרו החיתנו

נמצא חן בעיני אדני והיינו עבדים לפרעה וישם

אתה יוסף לחק עד היום הזה על אדמת מצרים

לפרעה לחמש רק אדמת הכהנים לבדם לא

היתה לפרעה וישב ישראל בארץ מצרים בארץ

גשן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד ויחי יעקב בארץ

מצרים שבע עשרה שנה ויהי ימי יעקב שני חייו

שבע שנים וארבעים ומאת שנה ויקרבו ימי ישראל

למות ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם נא מצאתי

חן בעיניך שים נא ידך תחת ירכי ועשית עמדי

חסד ואמת אל נא תקברני במצרים ושכבתי עם

אבתי ונשאתני ממצרים וקברתני בקברתם ויאמר

אנכי אעשה כדברך ויאמר השבעה לי וישבע לו

וישתחו ישראל על ראש המטה 

ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה

אביך חלה ויקח את שני בניו עמו את מנשה

ואת אפרים ויגד ליעקב ויאמר הנה בנך יוסף בא

אליך ויתחזק ישראל וישב על המטה ויאמר

יעקב אל יוסף אל שדי נראה אלי בלוז בארץ

כנען ויברך אתי ויאמר אלי הנני מפרך והרביתך

ונתתיך לקהל עמים ונתתי את הארץ הזאת לזרעך

אחריך אחזת עולם ועתה שני בניך הנולדים

לך בארץ מצרים עד באי אליך מצרימה לי הם

אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי ומולדתך

אשר הולדת אחריהם לך יהיו על שם אחיהם

יקראו בנחלתם ואני בבאי מפדן מתה עלי רחל

בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ לבא אפרתה

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*