עמוד 52

עמוד נב, בראשית פרשת מקץ פרק מג-מד, מפסוק מג:כב עד מד:יב

וכסף אחר הורדנו בידנו לשבר אכל לא ידענו

מי שם כספנו באמתחתינו ויאמר שלום לכם אל

תיראו אלהיכם ואלהי אביכם נתן לכם מטמון

באמתחתיכם כספכם בא אלי ויוצא אלהם את

שמעון ויבא האיש את האנשים ביתה יוסף ויתן

מים וירחצו רגליהם ויתן מספוא לחמריהם ויכינו

את המנחה עד בוא יוסף בצהרים כי שמעו כי

שם יאכלו לחם ויבא יוסף הביתה ויביאו לו את

המנחה אשר בידם הביתה וישתחוו לו ארצה

וישאל להם לשלום ויאמר השלום אביכם הזקן

אשר אמרתם העודנו חי ויאמרו שלום לעבדך

לאבינו עודנו חי ויקדו וישתחו וישא עיניו וירא

את בנימין אחיו בן אמו ויאמר הזה אחיכם הקטן

אשר אמרתם אלי ויאמר אלהים יחנך בני וימהר

יוסף כי נכמרו רחמיו אל אחיו ויבקש לבכות

ויבא החדרה ויבך שמה וירחץ פניו ויצא ויתאפק

ויאמר שימו לחם וישימו לו לבדו ולהם לבדם

ולמצרים האכלים אתו לבדם כי לא יוכלון

המצרים לאכל את העברים לחם כי תועבה הוא

למצרים וישבו לפניו הבכר כבכרתו והצעיר

כצערתו ויתמהו האנשים איש אל רעהו וישא

משאת מאת פניו אלהם ותרב משאת בנימן

ממשאת כלם חמש ידות וישתו וישכרו עמו

ויצו את אשר על ביתו לאמר מלא את אמתחת

האנשים אכל כאשר יוכלון שאת ושים כסף

איש בפי אמתחתו ואת גביעי גביע הכסף תשים

בפי אמתחת הקטן ואת כסף שברו ויעש כדבר

יוסף אשר דבר הבקר אור והאנשים שלחו

המה וחמריהם הם יצאו את העיר לא הרחיקו

ויוסף אמר לאשר על ביתו קום רדף אחרי

האנשים והשגתם ואמרת אלהם למה שלמתם

רעה תחת טובה הלוא זה אשר ישתה אדני בו

והוא נחש ינחש בו הרעתם אשר עשיתם וישגם

וידבר אלהם את הדברים האלה ויאמרו אליו

למה ידבר אדני כדברים האלה חלילה לעבדיך

מעשות כדבר הזה הן כסף אשר מצאנו בפי

אמתחתינו השיבנו אליך מארץ כנען ואיך נגנב

מבית אדניך כסף או זהב אשר ימצא אתו מעבדיך

ומת וגם אנחנו נהיה לאדני לעבדים ויאמר גם עתה

כדבריכם כן הוא אשר ימצא אתו יהיה לי עבד

ואתם תהיו נקים וימהרו ויורדו איש את אמתחתו

ארצה ויפתחו איש אמתחתו ויחפש בגדול החל

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*