עמוד 5

עמוד ה, בראשית, פרשת בראשית, פרק ד – ה, מפסוק ד/יח עד פסוק ה/כא

ומתושאל ילד את למך ויקח לו למך שתי נשים

שם האחת עדה ושם השנית צלה ותלד עדה את

יבל הוא היה אבי ישב אהל ומקנה ושם אחיו יובל

הוא היה אבי כל תפש כנור ועוגב וצלה גם הוא

ילדה את תובל קין לטש כל חרש נחשת וברזל

ואחות תובל קין נעמה ויאמר למך לנשיו עדה

וצלה שמען קולי נשי למך האזנה אמרתי כי איש

הרגתי לפצעי וילד לחברתי כי שבעתים יקם קין

ולמך שבעים ושבעה וידע אדם עוד את אשתו

ותלד בן ותקרא את שמו שת כי שת לי אלהים

זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין ולשת גם הוא

ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרא

בשם יהוה זה ספר תולדת אדם

ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו

זכר ונקבה בראם ויברך אתם ויקרא את שמם

אדם ביום הבראם ויחי אדם שלשים ומאת שנה

ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת ויהיו ימי

אדם אחרי הולידו את שת שמנה מאת שנה ויולד

בנים ובנות ויהיו כל ימי אדם אשר חי תשע מאות

שנה ושלשים שנה וימת ויחי

שת חמש שנים ומאת שנה ויולד את אנוש

ויחי שת אחרי הולידו את אנוש שבע שנים

ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות ויהיו כל

ימי שת שתים עשרה שנה ותשע מאות שנה

וימת ויחי אנוש תשעים שנה

ויולד את קינן ויחי אנוש אחרי הולידו את קינן

חמש עשרה שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים

ובנות ויהיו כל ימי אנוש חמש שנים ותשע מאות

שנה וימת ויחי קינן שבעים שנה

ויולד את מהללאל ויחי קינן אחרי הולידו את

מהללאל ארבעים שנה ושמנה מאות שנה ויולד

בנים ובנות ויהיו כל ימי קינן עשר שנים ותשע

מאות שנה וימת ויחי מהללאל

חמש שנים וששים שנה ויולד את ירד ויחי

מהללאל אחרי הולידו את ירד שלשים שנה

ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות ויהיו כל ימי

מהללאל חמש ותשעים שנה ושמנה מאות שנה

וימת ויחי ירד שתים וששים שנה

ומאת שנה ויולד את חנוך ויחי ירד אחרי הולידו

את חנוך שמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות ויהיו

כל ימי ירד שתים וששים שנה ותשע מאות שנה

וימת ויחי חנוך חמש וששים שנה

sefer-torah-bereshit-5

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*