עמוד 47

עמוד מז, בראשית פרשת וישב פרק מ, מפסוק מ:יט-כג עד פרשת מקץ מא:כ

ותלה אותך על עץ ואכל העוף את בשרך

מעליך ויהי ביום השלישי יום הלדת את פרעה

ויעש משתה לכל עבדיו וישא את ראש שר

המשקים ואת ראש שר האפים בתוך עבדיו

וישב את שר המשקים על משקהו ויתן הכוס

על כף פרעה ואת שר האפים תלה כאשר

פתר להם יוסף ולא זכר שר המשקים את

יוסף וישכחהו 

ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם והנה עמד

על היאר והנה מן היאר עלת שבע פרות יפות

מראה ובריאת בשר ותרעינה באחו והנה שבע

פרות אחרות עלות אחריהן מן היאר רעות מראה

ודקות בשר ותעמדנה אצל הפרות על שפת היאר

ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקת הבשר את

שבע הפרות יפת המראה והבריאת וייקץ פרעה

ויישן ויחלם שנית והנה שבע שבלים עלות בקנה

אחד בריאות וטבות והנה שבע שבלים דקות

ושדופת קדים צמחות אחריהן ותבלענה השבלים

הדקות את שבע השבלים הבריאות והמלאות

וייקץ פרעה והנה חלום ויהי בבקר ותפעם רוחו

וישלח ויקרא את כל חרטמי מצרים ואת כל

חכמיה ויספר פרעה להם את חלמו ואין פותר

אותם לפרעה וידבר שר המשקים את פרעה

לאמר את חטאי אני מזכיר היום פרעה קצף על

עבדיו ויתן אתי במשמר בית שר הטבחים אתי

ואת שר האפים ונחלמה חלום בלילה אחד אני

והוא איש כפתרון חלמו חלמנו ושם אתנו נער

עברי עבד לשר הטבחים ונספר לו ויפתר לנו

את חלמתינו איש כחלמו פתר ויהי כאשר פתר

לנו כן היה אתי השיב על כני ואתו תלה וישלח

פרעה ויקרא את יוסף ויריצהו מן הבור ויגלח

ויחלף שמלתיו ויבא אל פרעה ויאמר פרעה

אל יוסף חלום חלמתי ופתר אין אתו ואני שמעתי

עליך לאמר תשמע חלום לפתר אתו ויען יוסף

את פרעה לאמר בלעדי אלהים יענה את שלום

פרעה וידבר פרעה אל יוסף בחלמי הנני עמד

על שפת היאר והנה מן היאר עלת שבע פרות

בריאות בשר ויפת תאר ותרעינה באחו והנה

שבע פרות אחרות עלות אחריהן דלות ורעות

תאר מאד ורקות בשר לא ראיתי כהנה בכל

ארץ מצרים לרע ותאכלנה הפרות הרקות

והרעות את שבע הפרות הראשנות הבריאת

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*