עמוד 46

עמוד מו, בראשית פרשת וישב פרק לט-מ, מפסוק לט:חי עד מ:יט

וינס החוצה ויהי כשמע אדניו את דברי אשתו

אשר דברה אליו לאמר כדברים האלה עשה לי

עבדך ויחר אפו ויקח אדני יוסף אתו ויתנהו אל

בית הסהר מקום אשר אסורי המלך אסורים ויהי

שם בבית הסהר ויהי יהוה את יוסף ויט אליו חסד

ויתן חנו בעיני שר בית הסהר ויתן שר בית הסהר

ביד יוסף את כל האסירם אשר בבית הסהר ואת

כל אשר עשים שם הוא היה עשה אין שר בית

הסהר ראה את כל מאומה בידו באשר יהוה אתו

ואשר הוא עשה יהוה מצליח 

ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך

מצרים והאפה לאדניהם למלך מצרים ויקצף

פרעה על שני סריסיו על שר המשקים ועל שר

האופים ויתן אתם במשמר בית שר הטבחים אל

בית הסהר מקום אשר יוסף אסור שם ויפקד שר

הטבחים את יוסף אתם וישרת אתם ויהיו ימים

במשמר ויחלמו חלום שניהם איש חלמו בלילה

אחד איש כפתרון חלמו המשקה והאפה אשר

למלך מצרים אשר אסורים בבית הסהר ויבא

אליהם יוסף בבקר וירא אתם והנם זעפים וישאל

את סריסי פרעה אשר אתו במשמר בית אדניו

לאמר מדוע פניכם רעים היום ויאמרו אליו חלום

חלמנו ופתר אין אתו ויאמר אלהם יוסף הלוא

לאלהים פתרנים ספרו נא לי ויספר שר המשקים

את חלמו ליוסף ויאמר לו בחלומי והנה גפן לפני

ובגפן שלשה שריגם והוא כפרחת עלתה נצה

הבשילו אשכלתיה ענבים וכוס פרעה בידי ואקח

את הענבים ואשחט אתם אל כוס פרעה ואתן

את הכוס על כף פרעה ויאמר לו יוסף זה פתרנו

שלשת השרגים שלשת ימים הם בעוד שלשת

ימים ישא פרעה את ראשך והשיבך על כנך

ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר

היית משקהו כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך

ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני

מן הבית הזה כי גנב גנבתי מארץ העברים וגם

פה לא עשיתי מאומה כי שמו אתי בבור וירא

שר האפים כי טוב פתר ויאמר אל יוסף אף אני

בחלומי והנה שלשה סלי חרי על ראשי ובסל

העליון מכל מאכל פרעה מעשה אפה והעוף

אכל אתם מן הסל מעל ראשי ויען יוסף ויאמר

זה פתרנו שלשת הסלים שלשת ימים הם

בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך מעליך

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*