עמוד 42

עמוד מב, בראשית פרשת וישלח פרק לו-לז, מפסוק לו>כא עד פסוק לז>ח

ודישן אלה אלופי החרי בני שעיר בארץ אדום

ויהיו בני לוטן חרי והימם ואחות לוטן תמנע ואלה

בני שובל עלון ומנחת ועיבל שפו ואונם ואלה בני

צבעון ואיה וענה הוא ענה אשר מצא את הימם

במדבר ברעתו את החמרים לצבעון אביו ואלה

בני ענה דשן ואהליבמה בת ענה ואלה בני דישן

חמדן ואשבן ויתרן וכרן אלה בני אצר בלהן וזעון

ועקן אלה בני דישן עוץ וארן אלה אלופי החרי

אלוף לוטן אלוף שובל אלוף צבעון אלוף ענה

אלוף דשן אלוף אצר אלוף דישן אלה אלופי

החרי לאלפיהם בארץ שעיר 

ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני

מלך מלך לבני ישראל וימלך באדום בלע בן

בעור ושם עירו דנהבה וימת בלע וימלך תחתיו

יובב בן זרח מבצרה וימת יובב וימלך תחתיו

חשם מארץ התימני וימת חשם וימלך תחתיו הדד

בן בדד המכה את מדין בשדה מואב ושם עירו

עוית וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה

וימת שמלה וימלך תחתיו שאול מרחבות הנהר

וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן עכבור

וימת בעל חנן בן עכבור וימלך תחתיו הדר ושם

עירו פעו ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת

מי זהב ואלה שמות אלופי עשו למשפחתם

למקמתם בשמתם אלוף תמנע אלוף עלוה אלוף

יתת אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינן אלוף

קנז אלוף תימן אלוף מבצר אלוף מגדיאל אלוף

עירם אלה אלופי אדום למשבתם בארץ אחזתם

הוא עשו אבי אדום 

וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען אלה

תלדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה היה

רעה את אחיו בצאן והוא נער את בני בלהה ואת

בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את דבתם רעה אל

אביהם וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן

זקנים הוא לו ועשה לו כתנת פסים ויראו אחיו כי

אתו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אתו ולא יכלו

דברו לשלם ויחלם יוסף חלום ויגד לאחיו ויוספו

עוד שנא אתו ויאמר אליהם שמעו נא החלום

הזה אשר חלמתי והנה אנחנו מאלמים אלמים

בתוך השדה והנה קמה אלמתי וגם נצבה והנה

תסבינה אלמתיכם ותשתחוין לאלמתי ויאמרו

לו אחיו המלך תמלך עלינו אם משול תמשל

בנו ויוספו עוד שנא אתו על חלמתיו ועל דבריו

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*