עמוד 38

עמוד לח בראשית פרשת וישלח מפרק לב פסוק כט עד פרק לד,א

ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל

כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל וישאל

יעקב ויאמר הגידה נא שמך ויאמר למה זה תשאל

לשמי ויברך אתו שם ויקרא יעקב שם המקום

פניאל כי ראיתי אלהים פנים אל פנים ותנצל נפשי

ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא

צלע על ירכו על כן לא יאכלו בני ישראל את

גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי

נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה וישא יעקב עיניו

וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש ויחץ

את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות

וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשנה ואת

לאה וילדיה אחרנים ואת רחל ואת יוסף אחרנים

והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים

עד גשתו עד אחיו וירץ עשו לקראתו ויחבקהו

ויפל על צוארו וישקהו ויבכו וישא את עיניו

וירא את הנשים ואת הילדים ויאמר מי אלה לך

ויאמר הילדים אשר חנן אלהים את עבדך ותגשן

השפחות הנה וילדיהן ותשתחוין ותגש גם לאה

וילדיה וישתחוו ואחר נגש יוסף ורחל וישתחוו

ויאמר מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי ויאמר

למצא חן בעיני אדני ויאמר עשו יש לי רב אחי

יהי לך אשר לך ויאמר יעקב אל נא אם נא מצאתי

חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על כן ראיתי

פניך כראת פני אלהים ותרצני קח נא את ברכתי

אשר הבאת לך כי חנני אלהים וכי יש לי כל

ויפצר בו ויקח ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגדך

ויאמר אליו אדני ידע כי הילדים רכים והצאן

והבקר עלות עלי ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן

יעבר נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי לרגל

המלאכה אשר לפני ולרגל הילדים עד אשר אבא

אל אדני שעירה ויאמר עשו אציגה נא עמך מן

העם אשר אתי ויאמר למה זה אמצא חן בעיני

אדני וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה ויעקב

נסע סכתה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכת על כן

קרא שם המקום סכות ויבא

יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בבאו

מפדן ארם ויחן את פני העיר ויקן את חלקת

השדה אשר נטה שם אהלו מיד בני חמור אבי

שכם במאה קשיטה ויצב שם מזבח ויקרא לו

אל אלהי ישראל ותצא דינה

בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*