עמוד 31

עמוד לא בראשית פרק כז-כח-כט, מפסוק כז-מו עד כט-ב, פרשת תולדות – ויצא

ותאמר רבקה אל יצחק קצתי בחיי מפני בנות

חת אם לקח יעקב אשה מבנות חת כאלה מבנות

הארץ למה לי חיים ויקרא יצחק אל יעקב ויברך

אתו ויצוהו ויאמר לו לא תקח אשה מבנות כנען

קום לך פדנה ארם ביתה בתואל אבי אמך וקח לך

משם אשה מבנות לבן אחי אמך ואל שדי יברך

אתך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים ויתן לך את

ברכת אברהם לך ולזרעך אתך לרשתך את ארץ

מגריך אשר נתן אלהים לאברהם וישלח יצחק

את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל

הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשו וירא עשו כי

ברך יצחק את יעקב ושלח אתו פדנה ארם לקחת

לו משם אשה בברכו אתו ויצו עליו לאמר לא

תקח אשה מבנות כנען וישמע יעקב אל אביו ואל

אמו וילך פדנה ארם וירא עשו כי רעות בנות כנען

בעיני יצחק אביו וילך עשו אל ישמעאל ויקח

את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות

על נשיו לו לאשה ויצא יעקב

מבאר שבע וילך חרנה ויפגע במקום וילן שם כי

בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו

וישכב במקום ההוא ויחלם והנה סלם מצב ארצה

וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלהים עלים

וירדים בו והנה יהוה נצב עליו ויאמר אני יהוה

אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק הארץ אשר אתה

שכב עליה לך אתננה ולזרעך והיה זרעך כעפר

הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה ונברכו

בך כל משפחת האדמה ובזרעך והנה אנכי עמך

ושמרתיך בכל אשר תלך והשבתיך אל האדמה

הזאת כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר

דברתי לך וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש

יהוה במקום הזה ואנכי לא ידעתי ויירא ויאמר

מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלהים וזה

שער השמים וישכם יעקב בבקר ויקח את האבן

אשר שם מראשתיו וישם אתה מצבה ויצק שמן

על ראשה ויקרא את שם המקום ההוא בית אל

ואולם לוז שם העיר לראשנה וידר יעקב נדר

לאמר אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה

אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבש

ושבתי בשלום אל בית אבי והיה יהוה לי לאלהים

והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים

וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך וישא יעקב

רגליו וילך ארצה בני קדם וירא והנה באר בשדה

ק’ דקצתי בריש העמוד הוא ק’ זעירא

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*