עמוד 29

עמוד כט’ בראשית פרק כו-כז, מפסוק כו-כח’ עד כז-כא’ פרשת תולדות

ונאמר תהי נא אלה בינותינו בינינו ובינך ונכרתה

ברית עמך אם תעשה עמנו רעה כאשר לא

נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך

בשלום אתה עתה ברוך יהוה ויעש להם משתה

ויאכלו וישתו וישכימו בבקר וישבעו איש

לאחיו וישלחם יצחק וילכו מאתו בשלום ויהי

ביום ההוא ויבאו עבדי יצחק ויגדו לו על אדות

הבאר אשר חפרו ויאמרו לו מצאנו מים ויקרא

אתה שבעה על כן שם העיר באר שבע עד

היום הזה ויהי עשו בן ארבעים

שנה ויקח אשה את יהודית בת בארי החתי ואת

בשמת בת אילן החתי ותהיין מרת רוח ליצחק

ולרבקה ויהי כי זקן יצחק ותכהין

עיניו מראת ויקרא את עשו בנו הגדל ויאמר אליו

בני ויאמר אליו הנני ויאמר הנה נא זקנתי לא ידעתי

יום מותי ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא

השדה וצודה לי צידה ועשה לי מטעמים כאשר

אהבתי והביאה לי ואכלה בעבור תברכך נפשי

בטרם אמות ורבקה שמעת בדבר יצחק אל עשו

בנו וילך עשו השדה לצוד ציד להביא ורבקה

אמרה אל יעקב בנה לאמר הנה שמעתי את אביך

מדבר אל עשו אחיך לאמר הביאה לי ציד ועשה

לי מטעמים ואכלה ואברככה לפני יהוה לפני

מותי ועתה בני שמע בקלי לאשר אני מצוה אתך

לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עזים טבים

ואעשה אתם מטעמים לאביך כאשר אהב והבאת

לאביך ואכל בעבר אשר יברכך לפני מותו ויאמר

יעקב אל רבקה אמו הן עשו אחי איש שער

ואנכי איש חלק אולי ימשני אבי והייתי בעיניו

כמתעתע והבאתי עלי קללה ולא ברכה ותאמר

לו אמו עלי קללתך בני אך שמע בקלי ולך קח לי

וילך ויקח ויבא לאמו ותעש אמו מטעמים כאשר

אהב אביו ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדל

החמדת אשר אתה בבית ותלבש את יעקב בנה

הקטן ואת ערת גדיי העזים הלבישה על ידיו ועל

חלקת צואריו ותתן את המטעמים ואת הלחם אשר

עשתה ביד יעקב בנה ויבא אל אביו ויאמר אבי

ויאמר הנני מי אתה בני ויאמר יעקב אל אביו אנכי

עשו בכרך עשיתי כאשר דברת אלי קום נא שבה

ואכלה מצידי בעבור תברכני נפשך ויאמר יצחק

אל בנו מה זה מהרת למצא בני ויאמר כי הקרה

יהוה אלהיך לפני ויאמר יצחק אל יעקב גשה נא

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*