עמוד 27

עמוד כז’ בראשית פרק כה-כו מפסוק כה,יא עד כו,ג סוף פרשת חיי שרה – פרשת תולדת

ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו

וישב יצחק עם באר לחי ראי 

ואלה תלדת ישמעאל בן אברהם אשר ילדה

הגר המצרית שפחת שרה לאברהם ואלה

שמות בני ישמעאל בשמתם לתולדתם בכר

ישמעאל נבית וקדר ואדבאל ומבשם ומשמע

ודומה ומשא חדד ותימא יטור נפיש וקדמה

אלה הם בני ישמעאל ואלה שמתם בחצריהם

ובטירתם שנים עשר נשיאם לאמתם ואלה שני

חיי ישמעאל מאת שנה ושלשים שנה ושבע

שנים ויגוע וימת ויאסף אל עמיו וישכנו מחוילה

עד שור אשר על פני מצרים באכה אשורה

על פני כל אחיו נפל 

ואלה תולדת יצחק בן אברהם אברהם הוליד

את יצחק ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו

את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות

לבן הארמי לו לאשה ויעתר יצחק ליהוה לנכח

אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו יהוה ותהר רבקה

אשתו ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן

למה זה אנכי ותלך לדרש את יהוה ויאמר יהוה

לה שני גיים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו

ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר וימלאו ימיה

ללדת והנה תומם בבטנה ויצא הראשון אדמוני

כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו ואחרי כן

יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב

ויצחק בן ששים שנה בלדת אתם ויגדלו הנערים

ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש

תם ישב אהלים ויאהב יצחק את עשו כי ציד

בפיו ורבקה אהבת את יעקב ויזד יעקב נזיד ויבא

עשו מן השדה והוא עיף ויאמר עשו אל יעקב

הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי

על כן קרא שמו אדום ויאמר יעקב מכרה כיום

את בכרתך לי ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות

ולמה זה לי בכרה ויאמר יעקב השבעה לי כיום

וישבע לו וימכר את בכרתו ליעקב ויעקב נתן

לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקם וילך

ויבז עשו את הבכרה

ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר

היה בימי אברהם וילך יצחק אל אבימלך

מלך פלשתים גררה וירא אליו יהוה ויאמר

אל תרד מצרימה שכן בארץ אשר אמר אליך

גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי לך

sefer-torah-27-ChayeiSoroh-Toldos

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*