עמוד 26

עמוד כו’ מפרק כד-מט עד כה-י’ פרשת חיי שרה

ואמת את אדני הגידו לי ואם לא הגידו לי ואפנה

על ימין או על שמאל ויען לבן ובתואל ויאמרו

מיהוה יצא הדבר לא נוכל דבר אליך רע או טוב

הנה רבקה לפניך קח ולך ותהי אשה לבן אדניך

כאשר דבר יהוה ויהי כאשר שמע עבד אברהם

את דבריהם וישתחו ארצה ליהוה ויוצא העבד

כלי כסף וכלי זהב ובגדים ויתן לרבקה ומגדנת נתן

לאחיה ולאמה ויאכלו וישתו הוא והאנשים אשר

עמו וילינו ויקומו בבקר ויאמר שלחני לאדני ויאמר

אחיה ואמה תשב הנער אתנו ימים או עשור אחר

תלך ויאמר אלהם אל תאחרו אתי ויהוה הצליח

דרכי שלחוני ואלכה לאדני ויאמרו נקרא לנער

ונשאלה את פיה ויקראו לרבקה ויאמרו אליה

התלכי עם האיש הזה ותאמר אלך וישלחו את

רבקה אחתם ואת מנקתה ואת עבד אברהם ואת

אנשיו ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחתנו את היי

לאלפי רבבה ויירש זרעך את שער שנאיו ותקם

רבקה ונערתיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה

אחרי האיש ויקח העבד את רבקה וילך ויצחק

בא מבוא באר לחי ראי והוא יושב בארץ הנגב

ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו

וירא והנה גמלים באים ותשא רבקה את עיניה

ותרא את יצחק ותפל מעל הגמל ותאמר אל העבד

מי האיש הלזה ההלך בשדה לקראתנו ויאמר

העבד הוא אדני ותקח הצעיף ותתכס ויספר העבד

ליצחק את כל הדברים אשר עשה ויבאה יצחק

האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאשה

ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו 

ויסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה ותלד לו

את זמרן ואת יקשן ואת מדן ואת מדין ואת ישבק

ואת שוח ויקשן ילד את שבא ואת דדן ובני דדן

היו אשורם ולטושם ולאמים ובני מדין עיפה ועפר

וחנך ואבידע ואלדעה כל אלה בני קטורה ויתן

אברהם את כל אשר לו ליצחק ולבני הפילגשים

אשר לאברהם נתן אברהם מתנת וישלחם מעל

יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם ואלה ימי

שני חיי אברהם אשר חי מאת שנה ושבעים שנה

וחמש שנים ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן

ושבע ויאסף אל עמיו ויקברו אתו יצחק וישמעאל

בניו אל מערת המכפלה אל שדה עפרן בן צחר

החתי אשר על פני ממרא השדה אשר קנה אברהם

מאת בני חת שמה קבר אברהם ושרה אשתו

sefer-torah-26-ChayeiSoroh

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*