עמוד 23

עמוד כג פרק כב – כג, מפסוק כב-יט עד כג-כ, פרשת וירא – חיי שרה

ויקמו וילכו יחדו אל באר שבע וישב אברהם

בבאר שבע 

ויהי אחרי הדברים האלה ויגד לאברהם לאמר

הנה ילדה מלכה גם הוא בנים לנחור אחיך את

עוץ בכרו ואת בוז אחיו ואת קמואל אבי ארם

ואת כשד ואת חזו ואת פלדש ואת ידלף ואת

בתואל ובתואל ילד את רבקה שמנה אלה

ילדה מלכה לנחור אחי אברהם ופילגשו ושמה

ראומה ותלד גם הוא את טבח ואת גחם ואת

תחש ואת מעכה 

ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע

שנים שני חיי שרה ותמת שרה בקרית ארבע

הוא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספד

לשרה ולבכתה ויקם אברהם מעל פני מתו וידבר

אל בני חת לאמר גר ותושב אנכי עמכם תנו לי

אחזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפני ויענו בני

חת את אברהם לאמר לו שמענו אדני נשיא

אלהים אתה בתוכנו במבחר קברינו קבר את

מתך איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבר

מתך ויקם אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת

וידבר אתם לאמר אם יש את נפשכם לקבר את

מתי מלפני שמעוני ופגעו לי בעפרון בן צחר

ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה

שדהו בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחזת קבר

ועפרון ישב בתוך בני חת ויען עפרון החתי את

אברהם באזני בני חת לכל באי שער עירו לאמר

לא אדני שמעני השדה נתתי לך והמערה אשר

בו לך נתתיה לעיני בני עמי נתתיה לך קבר מתך

וישתחו אברהם לפני עם הארץ וידבר אל עפרון

באזני עם הארץ לאמר אך אם אתה לו שמעני

נתתי כסף השדה קח ממני ואקברה את מתי שמה

ויען עפרון את אברהם לאמר לו אדני שמעני

ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא

ואת מתך קבר וישמע אברהם אל עפרון וישקל

אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני

חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר ויקם

שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא

השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה

אשר בכל גבלו סביב לאברהם למקנה לעיני בני

חת בכל באי שער עירו ואחרי כן קבר אברהם

את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על

פני ממרא הוא חברון בארץ כנען ויקם השדה

sefer-torah-23-vayero

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*