עמוד 22

עמוד כב פרק כא-כב, מפסוק כא-לד עד כב-יט, פרשת וירא

ויאמר כי את שבע כבשת תקח מידי בעבור תהיה

לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת על כן קרא

למקום ההוא באר שבע כי שם נשבעו שניהם

ויכרתו ברית בבאר שבע ויקם אבימלך ופיכל

שר צבאו וישבו אל ארץ פלשתים ויטע אשל

בבאר שבע ויקרא שם בשם יהוה אל עולם ויגר

אברהם בארץ פלשתים ימים רבים 

ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם

ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני ויאמר קח נא את

בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל

ארץ המריה והעלהו שם לעלה על אחד ההרים

אשר אמר אליך וישכם אברהם בבקר ויחבש

את חמרו ויקח את שני נעריו אתו ואת יצחק בנו

ויבקע עצי עלה ויקם וילך אל המקום אשר אמר

לו האלהים ביום השלישי וישא אברהם את עיניו

וירא את המקום מרחק ויאמר אברהם אל נעריו

שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה

ונשתחוה ונשובה אליכם ויקח אברהם את עצי

העלה וישם על יצחק בנו ויקח בידו את האש

ואת המאכלת וילכו שניהם יחדו ויאמר יצחק אל

אברהם אביו ויאמר אבי ויאמר הנני בני ויאמר הנה

האש והעצים ואיה השה לעלה ויאמר אברהם

אלהים יראה לו השה לעלה בני וילכו שניהם

יחדו ויבאו אל המקום אשר אמר לו האלהים ויבן

שם אברהם את המזבח ויערך את העצים ויעקד

את יצחק בנו וישם אתו על המזבח ממעל לעצים

וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחט

את בנו ויקרא אליו מלאך יהוה מן השמים ויאמר

אברהם אברהם ויאמר הנני ויאמר אל תשלח ידך

אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי

ירא אלהים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך

ממני וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר

נאחז בסבך בקרניו וילך אברהם ויקח את האיל

ויעלהו לעלה תחת בנו ויקרא אברהם שם המקום

ההוא יהוה יראה אשר יאמר היום בהר יהוה יראה

ויקרא מלאך יהוה אל אברהם שנית מן השמים

ויאמר בי נשבעתי נאם יהוה כי יען אשר עשית

את הדבר הזה ולא חשכת את בנך את יחידך כי

ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי

השמים וכחול אשר על שפת הים וירש זרעך

את שער איביו והתברכו בזרעך כל גויי הארץ

עקב אשר שמעת בקלי וישב אברהם אל נעריו

sefer-torah-22-vayero

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*