עמוד 21

עמוד כא פרק  כא, מפסוק ד עד ל, פרשת וירא

וימל אברהם את יצחק בנו בן שמנת ימים כאשר

צוה אתו אלהים ואברהם בן מאת שנה בהולד לו

את יצחק בנו ותאמר שרה צחק עשה לי אלהים

כל השמע יצחק לי ותאמר מי מלל לאברהם

היניקה בנים שרה כי ילדתי בן לזקניו ויגדל הילד

ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את

יצחק ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה

לאברהם מצחק ותאמר לאברהם גרש האמה

הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם

בני עם יצחק וירע הדבר מאד בעיני אברהם

על אודת בנו ויאמר אלהים אל אברהם אל ירע

בעיניך על הנער ועל אמתך כל אשר תאמר

אליך שרה שמע בקלה כי ביצחק יקרא לך

זרע וגם את בן האמה לגוי אשימנו כי זרעך הוא

וישכם אברהם בבקר ויקח לחם וחמת מים ויתן

אל הגר שם על שכמה ואת הילד וישלחה ותלך

ותתע במדבר באר שבע ויכלו המים מן החמת

ותשלך את הילד תחת אחד השיחם ותלך ותשב

לה מנגד הרחק כמטחוי קשת כי אמרה אל אראה

במות הילד ותשב מנגד ותשא את קלה ותבך

וישמע אלהים את קול הנער ויקרא מלאך אלהים

אל הגר מן השמים ויאמר לה מה לך הגר אל

תיראי כי שמע אלהים אל קול הנער באשר הוא

שם קומי שאי את הנער והחזיקי את ידך בו כי

לגוי גדול אשימנו ויפקח אלהים את עיניה ותרא

באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשק את

הנער ויהי אלהים את הנער ויגדל וישב במדבר

ויהי רבה קשת וישב במדבר פארן ותקח לו

אמו אשה מארץ מצרים 

ויהי בעת ההוא ויאמר אבימלך ופיכל שר צבאו

אל אברהם לאמר אלהים עמך בכל אשר אתה

עשה ועתה השבעה לי באלהים הנה אם תשקר

לי ולניני ולנכדי כחסד אשר עשיתי עמך תעשה

עמדי ועם הארץ אשר גרתה בה ויאמר אברהם

אנכי אשבע והוכח אברהם את אבימלך על

אדות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך ויאמר

אבימלך לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה וגם

אתה לא הגדת לי וגם אנכי לא שמעתי בלתי

היום ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך

ויכרתו שניהם ברית ויצב אברהם את שבע

כבשת הצאן לבדהן ויאמר אבימלך אל אברהם

מה הנה שבע כבשת האלה אשר הצבת לבדנה

באר שבע – בחד שיטה

sefer-torah-21-vayero

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*