עמוד 14

עמוד יד, בראשית, פרשת לך, פרק יד – טו, מפסוק יגד-ח עד פסוק טו-ח

ויצא מלך סדם ומלך עמרה ומלך אדמה ומלך

צביים ומלך בלע הוא צער ויערכו אתם מלחמה

בעמק השדים את כדרלעמר מלך עילם ותדעל

מלך גוים ואמרפל מלך שנער ואריוך מלך אלסר

ארבעה מלכים את החמשה ועמק השדים בארת

בארת חמר וינסו מלך סדם ועמרה ויפלו שמה

והנשארים הרה נסו ויקחו את כל רכש סדם

ועמרה ואת כל אכלם וילכו ויקחו את לוט ואת

רכשו בן אחי אברם וילכו והוא ישב בסדם ויבא

הפליט ויגד לאברם העברי והוא שכן באלני

ממרא האמרי אחי אשכל ואחי ענר והם בעלי

ברית אברם וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק

את חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות

וירדף עד דן ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו

ויכם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק

וישב את כל הרכש וגם את לוט אחיו ורכשו

השיב וגם את הנשים ואת העם ויצא מלך סדם

לקראתו אחרי שובו מהכות את כדרלעמר ואת

המלכים אשר אתו אל עמק שוה הוא עמק המלך

ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן

לאל עליון ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון

קנה שמים וארץ וברוך אל עליון אשר מגן צריך

בידך ויתן לו מעשר מכל ויאמר מלך סדם אל

אברם תן לי הנפש והרכש קח לך ויאמר אברם

אל מלך סדם הרמתי ידי אל יהוה אל עליון קנה

שמים וארץ אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח

מכל אשר לך ולא תאמר אני העשרתי את אברם

בלעדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים

אשר הלכו אתי ענר אשכל וממרא הם יקחו

חלקם אחר הדברים האלה

היה דבר יהוה אל אברם במחזה לאמר אל תירא

אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד ויאמר

אברם אדני יהוה מה תתן לי ואנכי הולך ערירי

ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר ויאמר אברם

הן לי לא נתתה זרע והנה בן ביתי יורש אתי והנה

דבר יהוה אליו לאמר לא יירשך זה כי אם אשר

יצא ממעיך הוא יירשך ויוצא אתו החוצה ויאמר

הבט נא השמימה וספר הכוכבים אם תוכל לספר

אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך והאמן ביהוה

ויחשבה לו צדקה ויאמר אליו אני יהוה אשר

הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת

לרשתה ויאמר אדני יהוה במה אדע כי אירשנה

sefer-torah-14-lech

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*